Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม "วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีเป็นประธาน ประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งช้างพร้อมทั้งแจ้งแนวทางเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา "