Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองยุทธศาตร์และงบประมาณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม

ภาพกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 26 ก.ย.2565 นายสรศักดิ์ น้ำตอง ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม สภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 22 ก.ย. 2565 เวลา 11.00 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง จำนวน 7 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 22 ก.ย.2565 นายสรศักดิ์ น้ำตอง ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และนายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วม

วันที่ 21 ก.ย. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆ และปรึกษาหารือการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมส่งมอบบ้านพักอาศัยให้กับผู้พิการตามโครงการส่งเสริมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการฯ

วันที่ 15 กันยายน 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง งานป้องกันฯจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี2565 มีการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุสาธารณภัยต่างๆ

วันที่ 31 สิงหาคม 2565น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ เพื่อพิจารณาการให้ ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง จำนวน 11 ราย

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที่ส่งมอบบ้านพักอาศัยให้กับผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย

วันที่ 24 ส.ค.2565 นายสรศักดิ์ น้ำตอง ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ. 2565 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุม

วันที่ 22 ส.ค. 2565 เวลา 10.00 น. สำนักปลัดเทศบาล ได้แจ้งข้อราชการ-ประชุมปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลฯ

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลทุ่งช้าง (พ.ศ. 2566-2570)

วันที่ 15 ส.ค. 2565 นายสรศักดิ์ น้ำตอง ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2565 โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น.นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มอบเงินช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้างที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย จำนวน 8 ราย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยมีนายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้างเป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์และติดป้ายประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ 5 ตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 26 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 น. นายสรศักดิ์ น้ำตอง ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานเปิดการประชุม สภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2565

วันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งช้างรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง โดยนายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างให้เกียรติเป็นประธานกรรมการฯ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับกองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ณ วัดสุขศรี หมู่ 1 ตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับกองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านเฟือยลุง หมู่ 9 ตำบลและ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับกองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ณ วัดดวงคำ หมู่ 6 ตำบลและ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับกองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันกลาง หมู่ 5 ตำบลและ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ณ วัดบ้านดอนชัย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้เข้าร่วม โครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุภูเพียง ประจำปี 2565 ณ พระธาตุภูเพียง อำเภอทุ่งช้าง เพื่อส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ร่วมกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.นายอำนวย สัตยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ร่วมเป็นเกียรติการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอ (กลุ่มปุ๋ยหมักบ้านทุ่งผึ้ง)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา10.30น.นิติกร เทศกิจ และป้องกันร่วมตรวจสอบพร้อมจัดเก็บโครงหลังคาผ้าใบแบบพับบนทางสาธารณะ บ้านเฟือยลุง

ันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น นายอำนวย สัตยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน บ้านเฟือยลุง

วันที่ 28เมษายน 2565 เวลา 10.00 น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันฯ ทำการล้างตลาดสดเพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 19 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

วันที่ 28เมษายน 2565 เวลา 9.00 น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันฯ เข้ารับการอบรมเรื่องความรู้ทั่วไปในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสำนักงาน

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกปฏิบัติงานพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 ณ บ้านพักปลัดอาวุโส นายอนุชา หมู่โสภิญ ปลัดอำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 8.30น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกปฏิบัติงานพ่นฆ่าเชื้อโควิด19 ณ สถานีตำรวจภูธรทุ่งช้าง

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น.นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยรองนายกฯ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ร่วมงานเปิดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านอนามัยดีชีวีมีสุข หมู่บ้านทุ่งผึ้ง

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น.เทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ครั้งที่1/2565

นที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการแปรรูปสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019 บ้านดอนชัย ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านดอนชัย

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.กองสาธารณสุขฯได้ออกปฏิบัติงานตรวจสถานประกอบการเพื่อขอรับใบอนุญาตกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และแจ้งกฏหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่ร้านค้าในเขตเทศบาล

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้นำทีมงานล้างทำความสะอาดตลาดสดพร้อมใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และล้างเช็ดถูทำความสะอาดพื้นผิว แผงจำหน่ายอาหาร เพื่อสร้างสุขลักษณะที่ดีของตลาด

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น.กองสาธารณสุขฯได้ออกปฏิบัติงานพ่นและทำลายเชื้อเพื่อป้องกันโรคโควิด19 ณ ศพด.ตำบลทุ่งช้าง2 บ้านแพะกลางและบ้านครูศพด.แพะกลางและสถานีบริการน้ำมันสหกรณ์การเกษตรทุ่งช้างจำกัด

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ บ้านมอญ

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น.กองสาธารณสุขฯได้ออกปฏิบัติงานสุ่มตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในมือและภาชนะของผู้ประกอบการพร้อมสำรวจสุขลักษณะของการวางจำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น.กองสาธารณสุขฯได้ออกปฏิบัติงานพ่นและทำลายเชื้อเพื่อป้องกันโรคโควิด19 ณ บ้านผู้ป่วยรายใหม่บ้านแพะกลางจำนวน 2 หลัง

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจากนายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้มาพบปะผู้ปกครองและจนท. จากโรงพยาบาลทุ่งช้างและรพ.สต. ตำบลและ ที่ได้ออกมาทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับคณะครูและเด็กๆ

วันที่ 17 มี.ค. 2565 เวลา 13.30 น. สำนักปลัดเทศบาล ได้แจ้งข้อราชการ-ประชุมปรึกษาหารือ และกำหนด แนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลฯ

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดทำบริการสาธารณะ เรื่อง การจัดเก็บขยะมูลฝอยระหว่าง เทศบาลตำบลทุ่งช้าง กับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. กองสาธารณสุขฯได้ออกสำรวจทะเบียนข้อมูลผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. พนักงานอัยการและคณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ได้มาตรวจเยี่ยมและนั่งเวรให้บริการปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายกวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างได้ลงพื้นที่ มอบกระเบื้องมุงหลังคาเพื่อให้ความช่วยเหลือ ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน จากเหตุ วาตะภัย

วันที่ 17 มี.ค. 2565 เวลา 13.30 น. สำนักปลัดเทศบาล ได้แจ้งข้อราชการ-ประชุมปรึกษาหารือ และกำหนด แนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลฯ

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ การกินถูกโรค ออกกำลังถูกใจ ห่างไกลโรคเบาหวาน-ความดัน

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. จนท. จากโรงพยาบาลทุ่งช้างและรพ.สต.ตำบลและ ได้ออกทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับคณะครูและเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งช้าง 2 (บ้านเฟือยลุง)(ผลเป็นลบทุกรายการ)

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและรณรงค์การออกกำลังกายในผู้สูงอายุตำบลทุ่งช้าง โดยกิจกรรมวู้ดบอล

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกำหนดการประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละด้าน เข้าร่วมประชุมตามเวลาที่กำหนด

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.กองสาธารณสุขฯได้ออกปฏิบัติงานพ่นและทำลายเชื้อเพื่อป้องกันโรคโควิด19 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแพะกลาง

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ร่วมดำเนินการจับสัตว์เลี้ยง (แมว) เพื่อนำไปจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามระเบียบ ในพื้นที่หมู่ 9 ตำบลและ

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าโครงการฯ ได้ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ และการลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-14.30 น.กองสาธารณสุขฯได้ออกปฏิบัติงานพ่นทำลายเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง (พบรายงานผู้ป่วย) และพื้นที่บ้านดอนชัย ม.3 ตำบลและ (บ้านผู้กักตัว)

วันที่ 2 มีนาคม 2565 สำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมกับ จนท.พมจ.น่าน ลงพื้นที่สำรวจตรวจข้อเท็จจริง เพื่อเสนอการขอรับ งปม.สนับสนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านผู้สูงอายุ ปจป.งปม.2565 จำนวน 4 หลัง ณ บ้านแพะกลาง ม.6 ต.ทุ่งช้าง

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ร่วมตรวจสอบและให้คำแนะนำ กรณีมีผู้คัดค้านการขออนุญาตประกอบกิจการ ในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลทุ่งช้าง

ในวันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 2 มี.ค. 2565 เวลา 11.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดน่าน ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

วันที่ 1 มี.ค. 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้างได้ ออกพื้นที่ เพื่อดำเนินการติดตั้ง กระจกนูน จราจร ตามทางแยก จุดเสี่ยง อับสายตา เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่ และป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 1

วันที่ 1 มี.ค. 2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้รับโอน พนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาฯ ได้แก่ นางพิมลพรรณ สุทธหลวง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และนายทนันชัย ช่างเก็บ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 1 มี.ค.65 เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้รับโอน พนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้แก่ นางพิมลพรรณ สุทธหลวง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา และนายทนันชัย ช่างเก็บ ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.กองสาธารณสุขฯได้ออกปฏิบัติงานพ่นและทำลายเชื้อเพื่อป้องกันโรคโควิด19 ณ ไร่สยามการ์เดน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสรศักดิ์ น้ำตอง ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30น. นายอำนวย สัตยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง เรื่องการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ไม่ทิ้งขยะลงในที่ หรือทางสาธารณะ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30น. นายบุญช่วยคำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย บ้านแพะกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านแพะกลาง

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย พนาขวา ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 16 ก.พ. 2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้สนับสนุนการจัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุจอมสลีเก้าดวงดี ประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง โดยนายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรึตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานกรรมการ

วันที่ 14 ก.พ. 65 ทต.ทุ่งช้าง จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นำพาชีวิตพอเพียง ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตาม นโยบายการบริหารงานบุคคลของนายกเทศมนตรี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมฯ

วันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 09.00น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ภายใต้โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ โดยทำความสะอาดถนนสายหลัก2ข้างทาง และถนนสายรอง

วันที่ 3 ก.พ. 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2565 ณ อนุสรณีย์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหาร อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

วันที่ 1 ก.พ. 2565 เวลา 08.30 น. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จำนวน 2 รายเพื่อชี้แจงปฏิบัติงาน,การสร้างวัฒนธรรมองค์กร,การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ ณ ห้องปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.00น. นายบุญช่วย คำยันต์ ได้มาให้เกียรติคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งช้าง 2 (บ้านเฟือยลุง) เจ้าหน้าที่กองช่าง ผู้ปกครอง ในการจัดกิจกรรมตัดหญ้าและพัฒนาบริเวณสนามเด็กเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนา

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยงานป้องกันฯ ได้ขุดลอกทำความสะอาดเพื่อกำจัดวัชพืชและเศษขยะในรางระบายน้ำบริเวณด้านข้างโรงเรียนบ้านแพะกลาง

วันที่ 27 ม.ค. 65 เวลา 09.30 น. ประชุมเรื่องการปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมองค์กร/ทัศนคติและค่านิยมที่ดีในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ตามโครงการจัดส่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ปจป.งปม.พ.ศ.2565 ทางทีมงาน พมจ.น่าน และสำนักปลัดเทศบาลทุ่งช้าง ร่วมลงพื้นที่สำรวจบ้านคนพิการ

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.30น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมผ่าตัด ตอนทำหมัน สุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา09.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างฯ ครั้งที่2/2565 ซึ่งในการนี้นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติฯ

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง นำทีมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 กรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคในพื้นที่ตำบลงอบ

วันที่ 19 ม.ค. 2565 ทต.ทุ่งช้าง จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือน ชี้แจงแนวปฏิบัติตนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมและการรักษาวินัย การปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายฯ

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง/ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญและการรักษาความสงบเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง (เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565)

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (จุดตรวจร่วม 7 วันอันตราย) ณ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทห้วงเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายสรศักดิ์ น้ำตอง ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยสมาชิกสภา เทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 11.45 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 11.50 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง รับมอบพัสดุของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เป็นผู้ดูแลพัสดุ เครื่องสับหั่นบดย่อย และเครื่องเย็บกระสอบ จากสำนักงาน เกษตรจังหวัดน่าน เพื่

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสรศักดิ์ น้ำตอง ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานเปิดการประชุม สภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และคณะผู้บริหา

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น พนักงานอัยการและคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน มาตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานฯเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯแต่ละหน่วยงาน/ชุมชน

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ โรงเรียนชุมชนทุ่งช้าง

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ โรงเรียนชุมชนทุ่งช้าง

วันที่​ 16​ ธันวาคม​ 2564 กองช่าง(งานประปา)ได้ดำเนินการซ่อมแซมเปลี่ยนระบบท่อส่งน้ำประปาสถานที่ดำเนินงาน​บ้านทุ่งช้าง​ หมู่ที่2​ ตำบลทุ่งช้าง​ อำเภอทุ่งช้าง​ จังหวัดน่าน

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรมล้างตลาดสด เพื่อสร้างสุขลักษณะที่ดีของตลาด ให้มีความสะอาดและปลอดภัย สำหรับผู้ซื้อ/ผู้ขายสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกตรวจเยี่ยมการจัดแบ่งโซน/แผงจำหน่ายสินค้าในตลาดและสุขลักษณะของตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ ​9 ธันวาคม 2564 กองช่างได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณพระธาตุภูเพียง เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง ของประชาชน

วันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ ​8 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30น. กองช่าง ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณถนนบ้านแพะกลางถึงบ้านทุ่งผึ้ง เพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง ของประชาชน

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เพื่อมอบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้

วันที่​ 1​ พฤศจิกายน​ 2564 กองช่าง(งานประปา)​ ได้ดำเนินการเดินระบบท่อส่งน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสถานที่ดำเนินการ​ ณ.​บ้านสันกลาง​หมู่ที่​ 5​ ตำบลและ​ อำเภอทุ่งช้าง​ จังหวัดน่าน

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในอาคารและบริเวณรอบๆ โรงฆ่าสัตว์เทศบาล เพื่อเตรียมรับการตรวจต่ออายุใบอนุญาต

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งช้างจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 2564 และจัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ บริเวณสะพานน้ำและ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลทุ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.30 น. นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 2564 ณ บริเวณสะพานน้ำและ และกล่าวรายงานโดย นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.50 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ลงพื้นที่เพื่อมอบเงิน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้นำสิ่งของ จากสมาคมผู้พิการตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมสิ่งของและเงินบริจาคมอบเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบ Covid-19

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมคณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาลฯ /ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง/พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้เข้าร่วมโครงการนมัสการพระธาตุสิบสองราศีโพ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานส้มสีทอง ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าพรหม ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพหัวหน้าโครงการในการจัดทำแผนพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาล รวม 9 จุด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค น้ำบริโภค สู่การพัฒนาคุณภาพระบบน้ำประปาเทศบาลฯให้สะอาด

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดน่าน ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากมาตรการสู่การปฏิบัติราชการ ที่โปร่งใสมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการ เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันสาธารณภัย ดำเนินการล้างตลาดตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 (COVID -19) เพื่อสร้างสุขลักษณะที่ดีของตลาด

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และกองยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอทุ่งช้างร่วมกับคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20.30 น. รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งช้าง ร่วมวางหรีดเคารพศพ พ่อสวัสดิ์ จินดา ณ ศาลาธรรมสังเวช วัดสุขศรี บ้านสลี อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมวางหรีดเคารพศพคุณแม่ลำวร พนาขวา และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ เวลา19.00 น. ณ บ้านทุ่งช้าง ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง

วันที่ 8 พย.2564 เวลา 9.00 น.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ร่วมรณรงค์ฉีควัคซินป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ หมู่บ้านแพะกลาง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 กองคลังออกชี้แจ้งการชำระภาษีป้าย กับเจ้าของป้ายที่ยังไม่จ่ายชำระภาษีป้าย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันสาธารณภัย ได้ออกตรวจสถานีบริการน้ำมัน สหกรณ์การเกษตรทุ่งช้าง จำกัด เพื่อประกอบการออกใบอนุญาตสถานีบริการน้ำมัน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับงานป้องกันสาธารณภัย ดำเนินการล้างตลาดตามมาตรการป้องกันโรคติดเขื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19)เพื่อสร้างความสะอาดและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับสนง.พม.จ.น่าน ลงพื้นที่ติดตามการอุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางอิ่นแก้ว ตันชูชีพ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งช้าง และนางยุพิน ตามัย หมู่ที่ 1 บ้านสลี ตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินและสิ่งของอุปโภค-บริโภค ที่ได้รับบริจาคจากประชาชนและพนักงานเทศบาล เพื่อช่วยเหลือนายประยูร วัดคำ ผู้ประสบเหตุเพลิงไม้บ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ ระหว่าง เทศบาลตำบลทุ่งช้าง กับ เทศบาลตำบลงอบ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือนายประยูร วัดคำ ผู้ประสบเหตุเพลิงไม้บ้านณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืช และใส่ปุ๋ยต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 06.30 น. นายอำนวย สัตยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดดอนชัย

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา14.30 น. กองสาธารณสุขฯได้ทำการพ่นละอองฝอย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ บ้านสันกลาง และรร.ทุ่งช้าง

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ครั้งที่4/2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 06.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงาน เจ้าที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดเฟือยลุง

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสรศักดิ์ น้ำตอง ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2564

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ตรวจเยี่ยมภารกิจล้างตลาดสด ประจำสัปดาห์ โดยพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมภารกิจ

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะต้นทางด้วยแนวคิด Zero Waste Community เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 06.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงาน เจ้าที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดดวงคำ

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายอำนวย สัตยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

วันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอำนวย สัตยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริ ฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 บ้านสันกลาง หมู่ 5 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พร้อมนี้ นายวรพล ผลหอม ผอ.ก

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานการประชุมพนักงานประจำเดือนกันยายน เพื่อแจ้งข้อราชการและข้อหารือต่างๆ รวมทั้งการบริหารราชการอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมมภิบาล

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.30น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ครั้งที่3/2564

วันที่ 7 กันยายน เวลา 09.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง รับมอบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุน การขับเคลื่อน งานด้านคนพิการ ประจำปี 2563-2564 จากสำนักงานพัฒนาความมั่นคงจังหวัดน่าน

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญช่วย คำยันต์ และ นายอำนวย สัตยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เจ้าหน้าที่กองการศึกษา เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมโครงการทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้(วัดสุขศรี)บ้านสลี

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอำนวย สัตยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 (โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม) บ้านสลี หมู่ 1

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 06.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงาน เจ้าที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดสุขศรี

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 06.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงาน เจ้าที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดแพะกลาง

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอำนวย สัตยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 บ้านสลี หมู่ 1 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พร้อมนี้ นายพิทักษ์ ใหม่ยะ

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ส่งมอบท่อพีวีซี ขนาด 10 นิ้ว แก่ผู้ใหญ่บ้านทุ่งช้างและคณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งช้าง

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 11.45 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายสรศักดิ์ น้ำตอง ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยสมาชิกสภา เทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสรศักดิ์ น้ำตอง ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2564 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 06.30 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงาน เจ้าที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ ทุ่งผึ้ง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ. 2564 บ้านทุ่งผึ้งหมู่ 5 ตำบลทุ่งข้างอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 14.20 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างมอบสิ่งของและเงินสด ให้แก่นายสกุล ศาลาคาม ผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อช่วยเหลือเยียวยา

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างส่งมอบถุงยังชีพพร้อมเงินสดของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ตรวจเยี่ยมทีมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมล้างตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้นำส่งขยะอันตราย จำนวน 246 กิโลกรัม ณ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ ร.ศ.200 อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อส่งมอบให้ อบจ.น่าน

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์แก่ผู้กักตัวในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ศูนย์พักคอยอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ. 2564 บ้านเฟือยลุง หมู่ 9 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

วันนี้ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการพ่นละอองฝอยเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณบ้านผู้ป่วยฯ ในพื้นที่บ้านแพะกลาง ม.6 ต.ทุ่งช้าง (รอบ Day-14)

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสรศักดิ์ น้ำตอง เป็นประธานเปิดการประชุมสภา เทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2564

วันนี้ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. พนักงานกองสาธารณสุขฯ และงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ดำเนินการเช็ดถูบริเวณพื้นผิวสัมผัสแผงจำหน่ายอาหาร และล้างพื้นตลาดสดพร้อมใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. กองสาธารณสุข ฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดพาหะนำโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) บริเวณคอกสัตว์ของผู้ประกอบการในพื้นที่ ม.2 ต.ทุ่งช้าง

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานกองสาธารณสุข ฯ กองช่าง เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่ที่จัดเตรียมเป็นศูนย์พักคอย (Community Isolation)

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่จัดเก็บขยะอันตรายและชั่งน้ำหนัก ในพื้นที่ 8 หมู่บ้าน เพื่อนำมารวบรวม รอส่งกำจัดตามหลักสุขาภิบาลต่อไป

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง นำทีมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้นำ และอสม.บ้านแพะกลาง ลงพื้นที่พ่นละอองฝอยเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกบริเวณบ้านผู้ป่วย (Day-7)

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ร่วมกิจกรรมล้างตลาดสดเทศบาลฯ พร้อมล้างเช็ดถูพื้น แผงจำหน่าย ห้องจำหน่ายอาหาร อ่างล้างมือภายในตลาดสด

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลทุ่งช้าง 2 เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ อัคคีภัย

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30น. นายบุญช่วย คำยันต์ ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ส่งมอบถังขยะสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าที่ใช้แล้ว ตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ร่วม เปิดศูนย์พักคอย เป็นการชั่วคราว ณ อาคาร ผู้สูงอายุ บ้านเฟือยลุง หมู่ที่ 9 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.20 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ร่วมกิจกรรมล้างตลาดสดเทศบาลฯ เพื่อเป็นการสร้างสุขลักษณะที่ดีของตลาดสด พร้อมทั้งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญช่วย คำยันต์ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อประชุมพิจารณาให้ความเห็นขอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านเฟือยลุง)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายบุญช่วย คำยันต์ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อประชุมพิจารณาให้ความเห็นขอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านแพะกลาง)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.20 น. งานป้องกันฯ ได้ออกทำความสะอาด กำจัดวัชพืช เศษกิ่งไม้ และดินโคลนที่ติดขวางในรางระบายน้ำออก บริเวณหน้าบ้านคุณครูทวี ธิขวัญ บ้านมอญ หมู่ที่ 6

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นาย วินัย พนาขวา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดสันกลาง เพื่ออนุรักษ์สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการร้านอาหารในการร่วมเฝ้าระวัง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. พนักงานกองสาธารณสุขฯ และงานป้องกันฯ ได้ล้างทำความสะอาดตลาดสด พร้อมใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และล้างเช็ดถูทำความสะอาดพื้นผิวแผงจำหน่ายอาหาร

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30-12.00 น.กองช่างได้ดำเนินงานซ่อมแซมผิวถนนชำรุดด้วยการเทคอนกรีตบริเวณเส้นทางเข้าสู้พื้นที่ทางการเกษตร​บ้านสลี​หมู่ที่1​ตำบลทุ่งช้าง​ อำเภอทุ่งช้าง​ จังหวัดน่าน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. พนักงานกองสาธารณสุขฯ และงานป้องกันฯ ได้ล้างทำความสะอาดตลาดสด พร้อมใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และล้างเช็ดถูทำความสะอาดพื้นผิวแผงจำหน่ายอาหาร

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำพาชีวิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม พร้อมทั้งเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยทีมพ่นหมอกควันได้ทำการพ่นหมอกควัน บ้านทุ่งช้าง ม.2 ต.ทุ่งช้าง

วันที่​ 2​กรกฏาคม​ 2564 เวลา​10.00 น. ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานขุดลอกลำห้วยขี้นา​ เพื่อป้องกันอุทกภัย​ โดยมี นายอำนวย สัตยวงศ์​ รองนายกเทศมนตรี​ นายบุญช่วย​ คำยันต์​ รองนายกเทศมนตรี​ เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่​หน้างาน บ้านทุ่งช้าง​

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานกองที่เกี่ยวข้อง ได้ล้างทำความสะอาดตลาดสด พร้อมใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และล้างเช็ดถูทำความสะอาดพื้นผิวบนแผงจำหน่ายอาหาร

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. ทีมพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้พ่นหมอกควันเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามรายงานผู้ป่วยในพื้นที่ ม.2 ต.และ ณ โรงเรียนทุ่งช้าง

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายอำนวย สัตยวงศ์ และนายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ อสม.บ้านแพะกลาง

วันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายอำนวย สัตยวงศ์ และนายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ อสม.บ้านแพะกลาง ม.6 ต.ทุ

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ครั้งที่2/2564

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรี นำทีมพ่นแบบฝอยละออง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และ อสม.บ้านทุ่งผึ้ง ม.5 ต.ทุ่งช้าง

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้ล้างทำความสะอาดตลาดสด พร้อมใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และล้างเช็ดถูทำความสะอาดพื้นผิวบนแผงจำหน่ายอาหาร

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ทีมพ่นหมอกควันกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม.บ้านสลี ม.1 ต.ทุ่งช้าง

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง นำทีมพ่นหมอกควันกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. บ้านดอนชัย ม.3 ต.และ (พ่นเพิ่มเติม)

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง นำทีมพ่นหมอกควันกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. บ้านสันกลาง ม.5 ต.และ

วันนี้ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.กองการศึกษาและงานป้องกันและบรรเทาสาธรณภัย สำนักปลัดได้ร่วมจัดสถานที่เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพ ฯ ณ สภ.งอบ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมคณะผู้บริหาร และปลัดเทศบาล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมพ่นหมอกควันกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม.บ้านมอญ ม.6 ต.และ

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมคณะผู้บริหาร และปลัดเทศบาล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมพ่นหมอกควันกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. บ้านเฟือยลุง ม.9 ต.และ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดน่าน ที่ออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อแลกเปลี่ยน ความคิด

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีเป็นประธาน ประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งช้างพร้อมทั้งแจ้งแนวทางเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. พนักงานอัยการและคณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดน่าน ได้มาตรวจเยี่ยมและนั่งเวรให้บริการปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้อบรมเทคนิคการใช้เครื่องพ่นหมอกควันควบคุมยงพาหะนำโรคไข้เลือดออกแก่พนักงานทีมเก็บขยะ/โรงฆ่าสัตว์

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดสด พร้อมใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และล้างเช็ดถูทำความสะอาดพื้นผิวบนแผงจำหน่ายอาหาร

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะทำงานเพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินด้านที่ 4 ด้านบริการสาธารณะเข้าร่วมประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. นายอำนวย สัตยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนการดำเนินงานภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยมีภาคส่วนที่ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง, โรงพยาบาลทุ่งช้าง

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาดสด พร้อมใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และล้างเช็ดถูทำความสะอาดพื้นผิวบนแผงจำหน่ายอาหาร

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และรองนายก เลขา ฯประธานสภา พร้อมด้วยพนักงานลูกจ้าง เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ.ลำน้ำและ ม.1 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 07.30น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีน ณ ถนนสายน่าน-ทุ่งช้าง

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ติดป้ายบุคคลภายนอกทิ้งขยะมูลฝอย เศษไม้ กิ่งไม้ เศษวัสดุก่อสร้าง หรือขยะอื่นๆ นอกเหนือจากสถานที่ที่ราชการท้องถิ่นจัดไว้ให้

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ดำเนินกิจกรรมล้างรางระบายน้ำ พร้อมกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยรางระบายน้ำในพื้นที่หมู่ 3 บ้านดอนชัย และหมู่ 5 บ้านสันกลาง ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยรองนายกฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุภูเพียง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ดำเนินกิจกรรมล้างรางระบายน้ำ พร้อมกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยรางระบายน้ำในพื้นที่หมู่ 6 บ้านแพะกลาง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100ล้านต้น

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ดำเนินกิจกรรมล้างรางระบายน้ำ พร้อมกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในจุดรางระบายน้ำในพื้นที่หมู่ 5 บ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาด พร้อมใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค ล้างเช็ดถูทำความสะอาดพื้นผิวแผงจำหน่ายอาหาร

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำความสะอาด ฉีดน้ำล้างตลาดสด และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค พร้อมเช็ดถูทำความสะอาดพื้นผิวแผงจำหน่ายอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมและการทำลายเชื้อ COVID-19 มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน50 คน เพื่อเตรียมความพร้อมเชิงรุกและเชิงรับในการป้องก

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมกับงานป้องกันฯ ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 โดยกั้นทางเข้าออกให้เหลือที่จุดคัดกรองทางเดียว ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ร่วมกันทำความสะอาด ฉีดน้ำล้างตลาดสดพร้อมกับใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช็ดถูทำความสะอาดแผงจำหน่ายอาหาร

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. โดยที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้มีมติเลือก นายสรศักดิ์ น้ำตอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เขต 1 เป็นประธาน สภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง, มีมติเลือก นายมงคล เทพเสน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมทำความสะอาด ฉีดล้างตลาดสด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับสนง.ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแพะกลาง

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น.กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาดสด พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 8.00 น. กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับสนง.ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งผึ้ง

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมทำความสะอาด ฉีดล้างตลาดสด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) และสร้างส

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับสนง.ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งช้าง

วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับสนง.ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว ณ อาคารหน่วยอบรมประชาชนหมู่บ้านเฟือยลุ

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับสนง.ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับสนง.ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา07.00 น.กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว

วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.30น.จ่าสิบเอก บัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. กองการศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ร่วมโครงการสนับสนุนการจัดงานนมัสการสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดราษฎร์บำรุงเพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่สืบไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง / หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีเปิด และตรวจเยี่ยม ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. กองการศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้จัดโครงการสานฝันแห่งความสำเร็จ(บัณฑิตน้อย) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฟือยลุง เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเองและช

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. กองสาธารณสุขฯ ได้ทำความสะอาดกรงคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อดำเนินการคัดแยกขยะจากบ่อฝังกลบขยะ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ งานป้องกันฯ ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริกา

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.15 น. งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ดำเนินการติดตั้งป้ายไวนิล จำนวน 10 ป้าย ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบล ทุ่งช้าง ดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนา ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง บูรณาการร่วมกับโรงเรียนทุ่งช้าง จัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น ในรูปแบบการให้ความรู้การป้องกันการคอร์รัปชั่น. และการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการไม่ทนและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม​ 2564​ เวลา​ 09.00​ น. ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดกิจกรรมรณรงค์ เชิญชวนให้ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลทุ่งช้าง ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิ

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่านได้มาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯ ให้แก่ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ฯ ณ อาคารงานป้องกันฯ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายประสาน สิทธิชุม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่านได้มาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯ ให้แก่ คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ฯ ณ อาคารงานป้องกันฯ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านเฟือยลุง จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งช้างได้จัดกิจก

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 19.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านดอนชัย จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งช้างได้จัดกิจกรร

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ งานป้องกันฯ ทำความสะอาดล้างตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) พร้อมทั้งทำความสะอาดรางระบายน้ำและตักตะกอน

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.30น. จ่าสิบเอก บัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา9.00 น. กองสาธารณสุขฯ ได้เปิดงานอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลและ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะต้นทาง

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 19.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านทุ่งช้าง จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งช้างได้จัดกิจกรรมรณรงค์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. สำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ให้ออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้า

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 09.20น. กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับงานป้องกันฯ ทำความสะอาดล้างตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) และล้างรางระบายน้ำบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านมอญ จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งช้างได้จัดกิจกรรมรณรงค์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา10.00น. ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และเจ้าหน้าประจำศูนย์คุ้มครองสิทธิฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมต้อนรับรองอัยการจังหวัดและคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 20.00 น ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านสันกลาง จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งช้างได้จัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งช้างได้ต้อนรับ นายสุรสิทธิ์ สมยศ และคณะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่านซึ่งต

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 19.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านทุ่งผึ้ง จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งช้างได้จัดกิจกรรมรณรงค์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน คณะครู ผู้ปกครอง ได้ร่วมทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา14.30 น. คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน มานิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทุ่งช้าง โดยมีปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. จ่าสิบเอก บัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการ จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. จ่าสิบเอก บัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์พัฒนาปลอดภัย ปลอดโรค ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนผู้สูงอา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ งานป้องกันฯ ทำความสะอาดล้างตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) และล้างรางระบายน้ำบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้า

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลได้ร่วมงานนมัสการสรงน้ำพระธาตุจอมสลีเก้าดวงดี ณ บ้านสลี

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. หัวหน้าส่วนราชการรวมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. หัวหน้าส่วนราชการรวมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งช้างจัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่นในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การป้องกันการคอร์รัปชั่น และการแสดงจุดยืน ในการที่จะไม่ทนการทุจริตคอร์รัปชั่น การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ เพื่อสร้างความโปร่งในในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ เพื่อสร้างความโปร่งในในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.20น. กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ งานป้องกันฯ ทำความสะอาดล้างตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) และล้างรางระบายน้ำบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30น. จ่าสิบเอก บัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและรณรงค์การออกกำลังกาย

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้แก่ เจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูรณาการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ภายใต้ การ บัญชาการของนางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดกิจกรรมกำจัดวัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา06.00น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง,กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลทุ่งช้าง เข้าร่วมถอดบทเรียนCOVID-19แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง มอบหมายให้นางจิดาภา อิงควาฤทธฐากูร รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วย นางบานเย็น ยาวิไชยผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงใหญ่

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสีนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมงานส้มสีทองประจำปี 2563 ณ บริเวณ กาดนัดคลองถมอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ซึ่งเริ่มเดินเคลื่อนขบวนจากบริเวณหน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนและหน่

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้มีการ การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ร่วมประชุม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ภายใต้การบังคับบัญชาของนางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง มอบหมายให้นางจิดาภา อิงควาฤทฐากูร รองนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพิพิธภัณฑ์ทหาร "เรา

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเข้าผู้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้มีการ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ร่วมประชุม

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วยนางนงค์นภัส นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง หัวหน้าส่วนราชการ นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พนักงานเท

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยปลัดเทศบาลพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมนมัสการพระธาตุ 12 ราศีโพธิพฤกษามหาพุทธเจดีย์ ณ วัดเฟือยลุง

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยจ.ส.อ.บัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้างและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memoran

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ พิธีวางพวงมาลาและถวา

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น.นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างอพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรค พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอทุ่ง

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วย นางจิดาภา อิงควาฤทฐากูรและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมแห่องค์กฐินไปวัดราษฎร์บำรุง เพื่อร่วมสมโภชตามประเพณี

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมรับรางวัลเกียรติยศ คนดีศรีล้านนาประจำปี 2563 สาขา พัฒนาหน่วยงานและองค์กรดีเด่น

21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพของกลุ่มผู้พิการ/กลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

4 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานพิธีปิด โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคในฤดูฝน ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่บ้านทุ่งผึ้ง

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งช้างช้าง มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยได้มอบสิ่งของอาหารแห้งและปัจจัยเงินสดให้แก่เทศบาล 3 แห่ง

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดดวงคำ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้มีการการตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเวียงสา พนักงาน/เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์เพื่อรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมถึงปัจ

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่บ้านเฟือยลุง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะชุมชน (

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่บ้านมอญ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านมอญ

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดทำโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำพาชีวิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเท

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน และหน่วยราชการในเขตพื้นที

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมกำจัดวัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ตามโครงการถนนสะอาด เมืองน่านปราศจากขยะ ชาวทุ่งช้างร่ว

วันที่ 19 สิงหาคม 2563นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ วัดแพะกลางมังคลาราม

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศ นางน้ำผึ้ง ไชยอักษร โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งช้าง

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One บ้านสันกลาง

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ร่วมกับเยาวชนบ้านแพะกลางในการจัดตลาดนัดขยะขึ้นที่วัดแพะกลาง บ้านแพะกลาง

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One บ้านแพะกลาง

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ปลัดเทศบาลฯและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างเข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุม

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดศรี นายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งช้าง 2 (บ้านเฟือยลุง)

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง บูรณาการร่วมกับโรงเรียนทุ่งช้าง จัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น ในรูปแบบการให้ความรู้การป้องกันการคอร์รัปชั่น. และการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการไม่ทนและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี2563 ณ โรงเรียนทุ่งช้าง

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดสุขศรี บ้านสลี ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรม”จิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างได้ด้วยกัน” พัฒนาสวนสาธารณะ ณ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมทำบุญศาลาและสรงน้ำพระธาตุภูเพียง(บ้านดอนชัย)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้นำต้นสมุนไพรประจำบ้านมาปลูกบริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดทุ่งผึ้ง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ(Business Continuity Plan:BCP) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันจันทร์ที่ 13 กค. 63 เวลา 06.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยคณะพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดราษฎร์บำรุง

วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.30 น. ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานประชุมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 3กรกฎาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ณ วัดเฟือยลุง

วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมเดินทางมาส่ง นางสาวกัจชามาศ รัตนกมลชัยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัีติงาานพร้อมทั้งต้อนรับนายวรพล ผลหอม ผู้อำนวยการกองสาธ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้างลงพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

วนที่ 5 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมบริจาคสิ่งของ อาหาร น้ำดื่ม ผลไม้ ฯลฯ เพื่อแบ่งปันและให้ความช่วยเหลือประชาชน ในการดำรงชีวิตจากสถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายดนูทัศน์ วัดคำ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ประชุมพนักงานเทศบาลภายในสำนักปลัดเทศบาล เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วย หัวส่วนราชการ ร่วมประชุมเพื่อแจ้งข้อข้าราชการต่าง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.15 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ป่าบริเวณด้านหลัง โรงพยาบาลทุ่งช้าง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกทัศนีย์ ขัดสี และท่านปลัดบัญฑิต พรหมรักษ์ พร้อมด้วยจิตอาสา 100 คน ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างและประชาชนได้ร่วมใจกันนำน้ำผสมสารเคมี และน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น.นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง มอบอุปกรณ์ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา(covid19) เช่นหน้ากากอนามัย เจลล้างมือและเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด ณ บ้านเฟือยลุง แล

วันที่ 14 เมษายน 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างและประชาชนได้ร่วมใจกันนำน้ำผสมสารเคมี และน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019

การดำเนินการประชาสัมพันธ์ติดป้ายรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยทางท้องถนน ช่วงเดือนเมษายน 2563

วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 05.00-08.00 น.กองสาธารณสุขฯ ,อสม.ตำบลทุ่งช้าง ,งานเทศกิจ ร่วมออกบริการให้ประชาชนในสถานที่ที่มีประชาชนจำนวนมากในอำเภอทุ่งช้าง ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVI

วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ได้ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก

วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น.นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และประชาชนได้ร่วมใจกันปฏิบัติการตามมาตรการ เชิงรุกเพื่อป้องกัน ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่าCovid –

เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน รายงานยอดสะสมการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน ในพื้นที่ เขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ตาม"โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)"

เทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ เขตเทศบาลตำบลทุ่งช้างตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ข้าราชการพนักงานและลูกจ้่างเทศบาลตำบลทุ่งช้่าง ช่วยกันทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

กิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 11 มีนาคม2563 นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอทุ่งช้างและนางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยกำนัน ผญบ.กองกำลังจิตอาสา ตำรวจ โรงเรียน แขวงการทางน่านที่2 หมวดการทาง ฯลฯ ได้ดำเนินการโครงการถนนเมืองน่านส

วันที่ 8 มีนาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมรับรางวัลเกียรติยศ คชสีห์ สิงหเดชะประจำปี 2563

วันที่ 7 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

วันที่ 6 มีนาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ร่วมกับทีมประเมินจากศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่เข้าตรวจประเมินมาตราฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมเพื่อแจ้งข่าวสารและหารือข้อราชการต่างๆ

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบล ทุ่งช้าง ดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนา ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างวัฒ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ เพื่อสร้างความโปร่งในในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาสวนสาธารณะ "สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมงานนมัสการสรงน้ำพระธาตุจอมสลีเก้าดวงดี บ้านสลี ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมวางพวงมาลาวันทหารผ่านศึก ณ อนุสรณีย์พลเรือน ตำรวจ ทหาร อำเภอทุ่งช้าง จังห

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนทุ่งช้าง เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันเด็กแห่งชาติ 2563

วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตาบลทุ่งช้าง ร่วมกันประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอทุ่งช้าง จัดโครงการ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนน คนเดิน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ณ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก เทศบาลตําบลทุ่งช้าง

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างได้ตรวจเยี่ยมด่านตรวจร่วมการป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศบาลสำคัญและการรักษาความสงบภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล ส่งเสริมสุ

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างและจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดถนนบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณี 52 ปี วิถีชนเผ่า(ถิ่นลั๊วะ)

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมรณรงค์หมวกนิรภัยและรณรงค์ไฟป่าและหมอกควัน

พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล พร้อมนี้เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้รับเกียรติบัตรรางวัลองค์กรของส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประ

นายกเทศมนตรี สภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมที่ว่าก

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปรึกษา หารือและแจ้งข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ดำเนินการสำรวจข้อมูลประชาชน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง , นายอำเภอ , หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดจันทบุรี ณ วัดเฟือยลุง

วันที่ 27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมกับคณะกรรมการจากที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง,โรงพยาบาลทุ่งช้าง ออกตรวจสถานประกอบกิจการในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อออกใบอนุญาตให้ถูกต้องตาม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นากยกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง รับเกียรติบัตร"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย" ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามกรอบการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาสวนสาธารณะ "สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.30 น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งช้าง นายอำเภอทุ่งช้าง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และประชาชน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกะทง ณ

วันที่ 11พฤศจิกายน 2562 เวลา9.00 น. นางทัศนีย์. ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างเข้าร่วมงานนมัสการพระธาตุ 12 ราศี ณ วัดเฟือยลุง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562. เวลา 08.30 น. นางทัศนีย์. ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และจิตอาสา 904 วปร. ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา เรา ทำความดีด้วยหัวใจ" ในการปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 29. ตุลาคม 2562. เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอทุ่งช้าง. จังหวัดน่าน. นางทัศนีย์. ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรทุ่งช้าง. และจิตอาสา 9

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่

กิจกรรมเนื่องในพิธีจัดบำเพ็ญกุศลฯ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม2562

วันศุกร์ที่ 11ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล พัฒนาลำห้วยน้ำและ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธ

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น.นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง รองนายกฯ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมงานตานสลาก ณ วัดเฟือยลุง

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมมอบความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนกรณี น้ำกัดเซาะตลิ่งพังเป็นแนวยาว ทำให้นาข้าวเสียหาย

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นละอองฝอยแบบละเอียดป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงเรียนทุ่งช้าง

วันที่ 27 กันยายน2562 เวลา 09.00 น.นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯลฯ ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา. 08.30 น. นางทัศนีย์. ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง. พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และจิตอาสา 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา. ณ บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติอำเภอทุ่งช้าง

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา17.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นพ่นละอองฝอยแบบละเอียด ป้องกันไข้เลือดออก บ้านทุ่งผึ้ง

วันที่ 13กันยายน 2562 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างเข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดดอนชัย

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง , ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง , รองนายกฯและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดสันกลาง

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินโครงการอบรมทบทวนให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านสลี ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และนั่งเวรให้คำปรีกษาทางกฏหมายแก่ประชาชน

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก ณ ศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนตำบลและ

วันที่ 3 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายกลุ่มที่ 4 อำเภอทุ่งช้าง ณ โรงเรียนทุ่งช้าง

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง,รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วม กิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดเฟือยลุง

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริบ้านเฟือยลุงประจำปี 2562

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา17.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพ่นเครื่องพ่นละอองฝอยป้องกันไข้เลือดออกบ้านทุ่งผึ้ง

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างรองนายกและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วม กิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดดวงคำ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เทศบาลร่วมกับราษฎรหมู่บ้านสลี,บ้านเฟือยลุง,บ้านแพะกลาง แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ทำทางกั้นน้ำ เข้าสู่พื้นที่นาของเกษตรกร

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา16.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ออกพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก โรงพยาบาลทุ่งช้าง

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และ จ.ส.อ.บัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการพระราชดำริ(บ้านทุ่งช้าง)

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดสุขศรี บ้านสลี

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพ่นหมอกควันบ้านแพะกลาง

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นาง ทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริบ้านทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางทัศนีย์ ขัดสี ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้เปิดการประชุมหลักประกันฯ ครั้งที่ ๓ ๒๕๖๒ กล่าวรายงาน โดยจ.ส.อ.บัณฑิต พรหมรักษ์ เลขานุการกองทุนหลักประกั

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉล

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสวนสาธารณะ "สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิ

เมื่อวันที่ 12. สิงหาคม 2562 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น นางทัศนีย์ ขัดสี นายก เทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้กล่าวรายงาน โครงการออกกำลังกาย "อำเภอทุ่งช้าง ฮักสุขภาพ โดย นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นาย อำเภอทุ่งช้าง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สวนอุ่นไอรั

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2562

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดแพะกลางมังคลาราม

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง , จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลทุ่งช้างและคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วม ต้อนรับเจ้าหน้าจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน มาประเมินศูนย์ไกล่เก

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและประกวดพนักงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค ๒ ลำปาง โรงเรียนทุ่งช้าง และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้างได้จัดโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนด้วย หลักการ ๓ Rs ประชารัฐ

เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พัก พร้อมประดับธงชาติไทยร่วมกับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธ๊บรมราชาภิเษก พุทธศัก

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และจิตอาสาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมพิธีเ

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมธรรมะสัญจร ณ วัดทุ่งผึ้ง

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒

วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมคณะร่วมพิธีเปิดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ บริเวณถนนสายบ้านวังผา หมู่ที่ ๓ ตำบลและ

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบทุ่งช้าง นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดกิจกรรมส่งเสริม/ปลูกจิตสำนึกให้ผู้ปฏิ

วันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมธรรมะสัญจร ณ วัดราษฏร์บำรุง

วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกพื้นที่มอบ ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ สถานที่ราชการ,โรงเรียนและให้ตัวแทนทั้ง 8หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้างเพื่อแจกให้แก่ประชาชนทุกๆครัวเรือนต่อไป

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังภัยการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๒ จิตอาสาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง อ.ทุ่งช้าง จว.น.น.,ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสาฯ ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒน

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างในนามประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการเสริมพลังผู้พิการตำบล ณ รพ.สต.และ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดราษฎร์บำรุง นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง พนักงาน ร่วมพิธีแห่เทียน และพระไตรปิฏก

วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นางทัศนีย์ ขัดสีนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดราษฎร์บำรุง

วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง สภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และประชาชน ร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ณ วัดดวงคำ

วันนี้ 12 กค.2562 เวลา 9.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างในนามประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการออกกำลังกาย ลดหวาน มันเค็ม บ้านมอญ

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งช้าง นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วย คณะผู้บริหารและผู้อำนวยการกองร่วมมอบเงินช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการ ระบาดของศัตรูพืช

เมื่อ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุ

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

วันนี้ ๙ กค.๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ น. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างในนามประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการ ลดเค็ม ลดโรคบ้านสลี

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคลดหวานมันเค็มบ้านเฟือยลุง ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันนี้เวลา๐๙.๓๐น. นาง ทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานเปิดงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนบ้านทุ่งช้างภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันนี้เวลา๐๙.๓๐น. นาง ทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานเปิดงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนบ้านทุ่งช้างภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรค ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. กองสาธารณสุขประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ภายใต้โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์สุกร

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล ทุ่งช้าง ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน 2562) ประจำปี 2562

สนามกีฬาของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

งานพิธีก่อสร้างองค์พระพุทธมิ่งมงคลมหามุนีศรีทุ่งช้าง ( หลวงพ่อทันใจ )

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒เวลา ๐๙.๐๐ น.นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง,พนักงานเทศบาลและจิตอาสา ร่วมกิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมจัดนิทัศการประเมินสาธารณสุขดีเด่นระดับภาค ณ สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมประชุมพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ น. ปลัดเทศบาลได้ เข้าร่วมประชุม กับ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งผึ้ง ม.5 ต.ทุ่งช้าง เพื่อร่วมตอบปัญหาข้อสงสัย เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้างจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ทบทวนแผนพ้ฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สำนักปลัดทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งช้างจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ รับทราบปัญหา-อุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัต

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอทุ่งช้างเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ ลำน้ำและ สวนสาธารณะ อุ่นไอรัก เฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก อำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นางทัศนีย์. ขัดสีนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง,พนักงานเทศบาลและจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดวัดราษฎร์บำรุง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง,พนักงานเทศบาลและจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ88พรรษาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างนำคณะศึกษาดูงานตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมบ้านมหาโพธิ์,ศูนย์การกำจัดขยะเทศบาลเมืองน่านและศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลท่าวังผา

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลและ ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมงานรดน้ำดำหัวและขอพรนายอำเภอทุ่งช้าง

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมพิธีนมัสการและสรงน้ำพระพุทธรูป 700 ปี

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อปรึกษา หารือข้อราชการต่างๆ รับฟังปัญหา-อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน นอกจ

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ อำเภอทุ่งช้าง ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ วัดเฟือยลุง ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอทุ่งช้างเข้าร่วมตรวจพื้นผิวจราจรที่กำลังก่อสร้างและจุดเสี่ยง

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมโครงการบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาลำน้ำและ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณสะพานลำน้ำและ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

กิจกรรมสานฝันสู่วันสำเร็จศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีการศึกษ 2561

วันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยการนำของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมบูรณาการกับปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ฯ

เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2562 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยจ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วย จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้ารับมอบเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างฯ

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง นางจิดาภา อิงควาฤทฐากูร รองนายกเทศมนตรตำบลทุ่งช้าง จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง ร่วมมอบเงินช่วยเหลือประชาชนฯ

วันที 26 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมทำบุญสรงน้ำนมัสการพระธาตุจอมสลีเก้าดวงดี ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พระธาตุจอมสลีเก้าดวงดี

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ด ีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาและก่อสร้างฝายมีชีวิต ลำห้วยแฮด ในวันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านสัน

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมวางพวงมาลา "วันทหารผ่านศึก" ในวันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อนุสรณีย์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหาร อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมโครงการสัมมนาทางวิชาการคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 /2562 ในวันอังคาร ที่ 29 มกราคม2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

เทศบาลตำบลทุ่งช้างโดยการนำของนางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างร่วมกิจกรรม "Kick Off" แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง

ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับขี่และสวมหมวกนิรภัย

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมงาน สืบสานประเพณี 51 ปี วิถีชนเผ่า(ลั๊วะ) ณ. บ้านแพะกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งช้าง. อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตรแดนดินส้มสีทอง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง. มอบหมายให้พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างเข้าร่วมโครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีศรีน่าน. จังหวัดน่าน.

วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง ร่วมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะด้วยการพัฒนาบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา เทศบาล

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตฯ

วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561 นางจิดาภา อิงควาฤทฐากูร รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ร่วมงานจัดนิทรรศการงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ สวนสาธารณะ อ่างเก็บน้ำ ร.ศ. 200 ปี เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทห

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”ในวันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสะพานระหว่างบ้านสลีและบ้านมอญ

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง/นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมขบวนแห่กระทงและนางนพมาศน้อย เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณ

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดงานนมัสการพระธาตุสิบสองราศีโพธิพฤกษามหาพุทธเจดีย์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ วัดเฟือยลุ

วันที่16 พฤศจิกายน 2561 นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2561

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 1 ฯ

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ฯ

วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ ฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เทศบาลตำบลทุ่งช้างโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯ

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ฯ

13 ตุลาคม 2561 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

เมื่อวันที่. 12. ตุลาคม. 2561 เวลา. 08.30 น. คณะผู้บริหาร. สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยทหารพรานกองร้อย 3206 และ จิตอาสา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบล ทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินฯ

วันที่ 24 กันยายน 2561 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมงานสัมนาทางวิชาการ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ฯ

วันที่ 24 ก.ย. 61 นายเด่น ขัตติยะปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับพนักงานร่วมทำบุญกิจกรรมธรรมะสัญจร ณ วัดดอนชัย

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการช่ายเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ครั้งที่ 2

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการช่ายเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชุมพิจารณากา

วันที่ 17 ก.ย. 61 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับพนักงานร่วมทำบุญกิจกรรมธรรมะสัญจร ณ วันสันกลาง

การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมคณะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม นำพาชีวิตพอเพียงและประกวดพนักงานดีเด่น

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการธรรมะม่วนใจ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี 2561 วันที่ 23 สิงหาคม 2561ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

กิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยร่วมกันปลูกต้นพยุง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ บริ

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา09.30น. ท่านนายกฯทัศนีย์ ขัดสี เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข บ้านทุ่งผึ้ง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย และประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ระบายผ้าฟ้าขาว รวมทั้งประดับไฟส่อง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30น . นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานเปิดงานโครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น บ้านทุ่งช้าง ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งช้างพร้อมคณะร่วมโครงการ สืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดสุขศรี ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

โครงการเผยแพร่ความรู้ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพากชุมชน จังหวัดน่าน วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดสดน่าซื้อและคุ้มครองผู้บริโภต ประจำปี 2561 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

"ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย พร้อมประดับธงชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป รวมทั้งประดับ

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้า,ท่านปลัดฯและกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมเปิดงาน โครงการเสริมพลังผู้พิการตำบลและ

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นางทัศนีย์. ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่. 23. มิถุนายน. 2561. เวลา. 09.00น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตำบลทุ่งช้าง. นางทัศนีย์. ขัดสี. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม/ทบทวนให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. เทศบาลตำบลทุ่

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง (15 มิ.ย.2561)

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการไกล่และประนอมข้อพิพาท ในวันพฤหัสบดีที่14 มิถุนายน 2561ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง จัดโดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดน่าน

ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา13.30 น. ปศุสัตว์จังหวัดน่านร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้างออกตรวจสารเร่งเนื้อแดงจากปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลทุ่งช้าง.....ผลปรากฎว่าปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดง

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 อัยการและคณะเจ้าหน้าที่จากสนง.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมศูนย์และบริการใ้ห้คำปรึกษากฎหมาย รองนายกเทศมนตรีและจนท.ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเทศบาลตำบลทุ่งช้

นายกเทศมนตรี,ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานเปิดโครงการ ลดเค็ม ลดโรค ตำบลทุ่งช้างภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

นางทัศนีย์. ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมนมัสการพระธาตุภูเพียง เนื่องในวันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2561

เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่. 28. พฤษภาคม. 2561. เวลา. 08.30 น. นางทัศนีย์. ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมกันปลูกต้นไม้และ พัฒนาสวนสาธารณะฯ ทต.ทุ่งช้าง

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานฯเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอทุ่งช้าง วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ อนุสาวรีย์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหาร (โครงการปั่นด้วยใจไปแอ่วทุ่งช้

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับนิติกรและเทศกิจออกตรวจสถานประกอบการโรงคั่วกาแฟเจมส์ฟอเรส

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานเปิดโครงการสุขภาพดี วิถีชุมชนลดภาวะแทรกซ้อน ลดกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานบ้านดอนชัย ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ออกตรวจเยี่ยม มือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลทุ่งช้าง 1

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานบ้านเฟือยลุงเวลา 9.00 น วันที่ 15พ.ค.2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านเฟือยลุง

สืบสานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี 2561

โครงการสนับสนุนการจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

โครงการสนับสนุนการจัดงานนมัสการและสรงน้ำพระพุทธรูป 700 ปีฯ ณ วัดทุ่งผึ้ง บ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

วันที่ 28. มีนาคม 2561. เวลา. 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง. ได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างได้มีความรู้ควา

เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การลดอุบัติเหตุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญและการรักษาความสงบภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง (เทศกาลสงกรานต์ 2561)

คณะครู ศพด.ทุ่งช้างเข้าร่วมอบรม การสร้างวิยัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย ร่วมกับ อสม.อำเภอทุ่งช้างจัดโดยโรงพยาบาลทุ่งช้าง วันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเฟือยลุง

อัยการและเจ้าหน้าที่จากสนง.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

โครงการระงับข้อพิพาททางเลือกมิติใหม่ด้วยกลไกศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนจังหวัดน่าน โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม วันที่ 21 มีนาคม 2561

การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ปี 2561 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน วันที่ 16 มีนาคม 2561

โครงการระงับข้อพิพาททางเลือกมิติใหม่ด้วยกลไกศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนจังหวัดน่าน โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

เทศบาลตำบลทุ่งช้างต่อต้านการทุจริต

โครงการสนับสนุนการจัดงานนมัสการพระธาตุจอมสลีเก้าดวงดี ประจำปี2561 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ พระธาตุจอมสลีเก้าดวงดี อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

คณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมและประเมินศูนย์ฯ

โครงการจัดประชาคมระดับตำบล เทศบาลตำบลทุ่งช้าง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ งดการเผาวัชพืชในที่โล่ง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันทหารผ่านศึก” เนื่องจากวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เป็น “วันทหารผ่านศึก”สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน จ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2561 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี 2561

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฟือยลุง เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ล้างและทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฟือยลุง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมคณะ ร่วมมอบของวันเด็กโรงเรียน บ้านแพะกลาง และโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง

งานสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม งานนิติกร และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมตรวจการลักลอบนำเศษปูนไปทิ้งบ่อขยะ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง โดยไม่ได้รับอนุญาต

โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ทำความตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

โครงการ ราษฎร์ รัฐร่วมใจ กลับบ้านปลอดภัย ปีใหม่ 2561

ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งช้างพร้อมพนักงานลูกจ้างร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ88พรรษา เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ขอเชิญชวนพีน้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ยืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี

โครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศ" โดยท่าน วิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอทุ่งช้าง ได้เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พ่อค้าและประชาชนทั่วไป ออกวิ่งรับบริจาคร่วมโครงการก้าวฯ จากจุดสตาร์ทบ้านดอนชัย ไปจนถึงอนุสรณีย์ท

พิธีเปิดโครงการ ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ

โครงการจิตอาสา"เราทำดีด้วยหัวใจ"

คณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมและประเมินศูนย์ฯ

โครงการสรุปผลการดำเนินงานชมรมอสม.ตำบลทุ่งช้าง ณ.วัดราษฎร์บำรุง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

โครงการมอบรางวัล ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมูบ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนำพาชีวิตพอเพียง และประกวดพนักงานดีเด่น ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ วัดราษฎบำรุง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

โครงการธรรมะม่วนใจ ประจำปี 2560

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2560

วันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี 2560

กิจกรรม ครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งช้างพร้อมคณะร่วมโครงการ สืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดแพะกลางมังคลาราม ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาชีพของผู้พิการ/กลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันเทศบาล ประจำปี260

สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 18 เมษายน 2560

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ปรจำปี 2560

เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับทีมส่วนราชการอำเภอทุ่ง ตรวจร้านค้าร้านอาหารในการปฏิบัติตามพรบ.แอลกอฮอล์ พศฺ2551

โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่ ทาง สาธารณะ ในเขตเทศบาลทุ่งช้าง

กิจกรรมวัน big cleaning day

โรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุขรังสรรค์

โครงการ วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้สนับสนุนทรายพร้อมกระสอบโดยนางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเพื่อทำฝายกักเก็บน้ำบ้านมอญ [ลำน้ำและ]

การแข่งขันกีฬาองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอทุ่งช้าง ประจำปี พ.ศ. 2560

3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

เทศบาลตำบลทุ่งช้างนำโดยท่านนายกทัศนีย์ ขัดสี มอบเงินช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยนาข้าวเสียหาย

โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการในพื้นที่ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. และประชาชนทั่วไป เพื่ออบรมให้ความรู้พัฒนาศักภาพชุมชนท้องถิ่นตา

ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งช้างพร้อมพนักงานจ้าง ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมภวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 9 ณ วัดราษฎร์บำรุง

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณอำเภอทุ่งช้าง

โครงการจัดประชุมโครงการระดับตำบลจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ทีมงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างนำโดย นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง มอบทุนสมทบกลุ่มอาชีพจัดสารไม้ไฝ่ บ้านทุ่งผึ้ง (กระด้ง)

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ส่งมอบห้องน้ำให้ นายขยัน นาระทะ ผู้พิการบ้านทุ่งผึ้ง

ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งช้างพร้อมพนักงานลูกจ้างร่วมกิจกรรมโครงการ รักน้ำรักป่า รักแผ่นดิน เนื่องในโอกาส "มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" "เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมร

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี 2559 วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลท้องถิ่น พนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมเชิญชวนไปออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559

โครงการความร่วมมือป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

โครงการอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2559

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป/กฎหมายป่าไม้/กฎหมายจราจรทางบก/กฎหมายที่ดิน วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาศ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลท้องถิ่น พนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

โครงการเสริมสร้างการออกกำลังกายด้านภัยยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนและประชาชน

โครงการรณรงค์ปลอดเหล้าและยาเสพติดในเด็กและเยาวชน

ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งช้างพร้อมพนักงานลูกจ้างร่วมกิจกรรมโครงการ รักน้ำรักป่า รักแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยปลูกต้นไม้ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

โครงการองค์กรหัวใจดี

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ได้รับคัดเลือเป็น ผู้บริหารแห่งปี 2559 CEO THAILAND AWARDS 2016

นมัสการพระธาตุพระธาตุภูเพียง ประจำปี 2559

วันเทศบาล 24 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลทุงช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

รดน้ำดำหัว เจ้าคณะอำเภอทุ่งช้าง- เฉลิมพระเกียรติ (พระครูวิจิตรธรรมโชติ)

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุประจำปี 2559 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปี 2559

4 เลนทุ่งช้างสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

การประชุมชี้แจงดำเนินงานโครงการเมืองน่านน่าอยู่ ชุมชนลดและคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งช้างฯ

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "สมเด็จพระปิยะมหาราช"

๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ

โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งช้างฯ

นายกเทศมนตรี สภาเทศบาลตำบลทุ่ง พร้อมด้วยพนักงาน พนักงานจ้าง ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๕๘

งานวันเงาะและของดีทุ่งช้าง

รางวัลไทย......รางวัลเกียติยศ...........บนเส้นทางชีวิต

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง รางวัลเกียรติยศ......บนเส้นทางชีวิต ประกาศเกียติคุุณ ให้แก่นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘

วันผู้สูงอายุแห่งชาติอำเภอทุ่งช้าง

งานบรรพชา อุปสมบท ภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๘

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๕๘

โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันนี้วันดี สัการะราชกุมารี ในนันทบุรีศรีลานนา

โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ อนุสรณีย์วีรกรรมพลเรือน ตำรวจ ทหาร อำเภอทุ่งช้า

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงาน สภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่มอบถุงยังชีพ เยี่ยมเยียนผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอำเภอทุ่งช้าง

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างและพนักงาน ข้าราชการต่างๆร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างและพนักงาน ข้าราชการต่างๆร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

โครงการสำนึกรักท้องถิ่น เสริมสร้างความสมานฉันท์

โครงการเยาวชนเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ร่วมงานโครงการบูรณาการสุขภาพภาคประชาชน

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗

นายกเทศมนตรีร่วมงาน"พิธีทูนพระไตรปิฏก แห่เทียนพรรษาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ"

พิธีเปิดตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

โครงการขับเคลื่อนบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล/เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการงานวันเทศบาล

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๗

กีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคเรื้อรัง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอทุ่งช้าง

โครงการป้องกันโรคพิษสุุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗

โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔o และกฏหมายต่างๆให้แก่ประชาชน

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเฟือยลุง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน