Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ลำดับที่ รายการ
1 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร เดือน พฤษภาคม 2565
2 ประชาสัมพันธ์การขอรับจัดที่ดินแทนที่ กรณีเกษตรกรเสียชีวิตผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส.ป.ก.
3 เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร สำหรับสิทธิของผู้สููงอายุ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
4 ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
5 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนเมษายน 2565
6 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
7 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมีนาคม 2565
8 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กฎหมายต้องรู้ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย สำหรับร้านค้าปลีก
9 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง (รอบ 6 เดือน)
10 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
11 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
12 แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
13 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมกราคม 2565
15 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
16 การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
17 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
18 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
19 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนธันวาคม 2564
20 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
21 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนตุลาคม 2564
22 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
23 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
24 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
26 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เรียนประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4
27 ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
28 ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
29 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
30 ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
31 เทศบาลตำบลทุ่งช้างขอแจ้งการออกใบอนุญาต และการออกหนังสือรับรองการแจ้ง เพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติแก่ผู่ประกอบกิจการในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
33 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
34 ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียน ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน
35 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2564
36 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
37 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
38 รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 (ข้อมูลรอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
39 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
40 ประชาสัมพันธ์การอบรมและสัมมนา การพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดน่าน
41 รายงานผลคะแนน ITA ประจำปี 2564 และการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
42 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
43 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับบริการประชาชน (รอบที่ 2)
44 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
45 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2564
46 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2564
47 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่วยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564
48 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563
49 แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
50 มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
51 แต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน
52 แต่งตั้งผู้ประสานงานในการดูแลระบบการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
53 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านพลังงานของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
54 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2564
55 ผลการสำราจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
56 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
57 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
58 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564
59 บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ครั้งแรก
60 แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
61 แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
62 แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
63 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง
64 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564
65 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
66 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
67 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
68 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี พ.ศ.2564
69 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน มีนาคม 2564
70 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
71 ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง
72 ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทางอิเล็กทรอนิกส์
73 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2563
74 คู่มือการดำเนินการร้องเรียน
75 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( รอบ 6 เดือน )
76 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
77 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
78 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี
79 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ
80 การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
81 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562
82 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวข้องกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562
83 รายงานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลและผลการบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
84 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) (ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1)
85 กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
86 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
87 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1)
88 กำหนดจำนวน สถาที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำและปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้างและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง
89 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน มกราคม 2564
90 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
91 การให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคุ้มครองสิทธฺแก่ประชาชน การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
92 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปีพศ.2564
93 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน ธันวาคม 2563
94 การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ เดือน มกราคม 2564
95 ขอเชิญชวนยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ ภายในเดือนมกราคม-มีนาคม
96 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น
97 ประชาสัมพันธ์บทกำหนดโทษการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
98 รายงานผลให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน ตุลาคม 2563
99 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
100 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
101 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน
102 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
103 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน กันยายน 2563
104 ผลการประเมิน ITAS ประจำปีงบประมาณ 2563
105 รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 (ข้อมูลรอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
106 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน สิงหาคม 2563
107 ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง สือประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ของ ปปช.
108 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง 3Rs
109 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
110 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษ์ น่าน เมื่องแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์
111 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มิถุนายน 2563
112 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและภูมิคุ้มกันยาเสพติดในช่วงเดือนมิถุนายน ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
113 การใช้งานแฟลตฟอร์ม ไทยชนะ
114 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
115 การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563
116 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
117 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
118 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประปา เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
119 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การระงับการใช้เส้นทางชั่วคราว
120 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มีนาคม 2563
121 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563
122 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
123 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
124 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนและการป้องกันตนเองจาก โรคระบาด COVID-19
125 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
126 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดน่าน มีกำหนดออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯ และนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยราชการ ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง
127 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป และการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
128 รายงานผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
129 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
130 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างน้ำรี
131 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนมกราคม 2563
132 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563
133 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่มาให้บริการประชาชนที่จังหวัดน่าน
134 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4-2562
135 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562
136 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
137 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
138 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนตุลาคม 2562
139 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
140 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
141 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ แก่ประชาชน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี 2562
142 ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
143 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
144 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
145 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
146 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกพื้นทีตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ และนั่งเวรให้คำปรึกษา
147 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณสะพานลำน้ำและ
148 รายงานผลการติดตามประเมิณผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
149 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน สิงหาคม 2562
150 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
151 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
152 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
153 รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำปุ่ยชีวภาพ บ้านเฟือยลุง
154 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
155 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน
156 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
157 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
158 การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
159 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
160 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
161 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ปี พ.ศ.2561
162 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
163 รายงานแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๖๑
164 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง นโยบาย/มาตรการเพื่อสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
165 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
166 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
167 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ครั้งที่ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
168 เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562
169 เรื่อง รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
170 การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
171 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
172 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562
173 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
174 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
175 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
176 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
177 เรื่อง แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
178 ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
179 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสภาฯ สามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
180 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่1
181 เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561
182 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือน มกราคม 2562
183 เรื่อง เชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
184 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2562 (เล่ม)
185 เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2562
186 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
187 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนธันวาคม 2561
188 ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นประจำปี2562
189 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561
190 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนพฤศจิกายน 2561
191 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนตุลาคม 2561
192 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
193 เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561
194 กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนพฤษจิกายน 2561 วันที่ 6 พฤษจิกายน 2561 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
195 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ครั้งที่ 2 (ไตรมาส 3-4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียด)
196 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ครั้งที่ 2 (ไตรมาส 3-4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
197 แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
198 แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
199 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)
200 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
201 เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561
202 เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
203 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
204 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
205 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
206 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
207 เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน 1 เม.ย.2561 - ก.ย. 2561
208 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2561
209 เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
210 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนกันยายน 2561
211 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนสิงหาคม 2561
212 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนกรกฎาคม 2561
213 เรื่อง กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนตุลาคม 2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
214 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
215 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้างเดือนมิถุนายน 2561
216 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนพฤษภาคม 2561
217 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนเมษายน 2561
218 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนมีนาคม 2561
219 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561
220 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนมกราคม 2561
221 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนธันวาคม 2560
222 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนพฤศจิกายน 2560
223 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนตุลาคม 2560
224 เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ต.ค.2560 - เม.ย. 2561
225 เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี 2562
226 เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
227 รื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
228 รื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
229 รื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน มกราคม 2561 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
230 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
231 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
232 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
233 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 วันศุกร์ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
234 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
235 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง นโยบาย/มาตรการเพื่อสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
236 คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง
237 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2561
238 โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๑
239 ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม
240 ประชาสัมพันธ์ปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน
241 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
242 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
243 เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2561
244 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ครั้งที่ 1 (ไตรมาส 1-2 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
245 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
246 เรื่อง แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ 2561
247 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
248 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลรักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก
249 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
250 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เทศบาลตำบลทุ่งช้างเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
251 เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2561
252 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี 2562
253 เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561)
254 เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2561
255 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
256 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
257 ประชาสัมพันธ์เพื่อสอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน
258 ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งช้างได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลทุ่งช้างจึงรายงานสรุปผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน การปฏิบัติงาน หรือดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
259 เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แก้ไขถึง(ครั้งที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
260 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
261 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
262 เรื่อง สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ
263 เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560
264 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2560
265 เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
266 เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
267 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 วันจันทร์ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
268 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 วันจันทร์ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
269 เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
270 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
271 เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานเทศบาล
272 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น
273 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
274 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลทุ่งช้าง
275 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560
276 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 พ.ศ. 2560
277 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
278 คู่มือประชาชนสำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน3เล่ม)
279 คู่มือประชาชนสำนักปลัด (งานเทศกิจ2เล่ม)
280 คู่มือประชาชนสำนักปลัด (งานการเจ้าหน้าที่5เล่ม)
281 คู่มือประชาชนกองสารธาณสุขและสิ่งแวดล้อม (12เล่ม)
282 คู่มือประชาชนกองช่าง (งานโยธา15เล่ม)
283 คู่มือประชาชนกองช่าง (งานกิจการประปา 4 เล่ม)
284 คู่มือประชาชนกองคลัง (งานจัดเก็บรายได้15เล่ม)
285 คู่มือประชาชนสำนักปลัด (งานทะเบียนและบัตร 58เล่ม)
286 เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
287 เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
288 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
289 เรื่อง การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
290 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
291 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2559
292 เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
293 เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
294 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
295 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
296 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
297 เรื่อง ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ.2561) ครั้งที่ 2
298 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
299 เรื่อง การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๘
300 คู่มือประชาชนสำนักปลัดเทศบาล งานทะเบียนและบัตร
301 คู่มือประชาชนกองสาธารณสุข
302 คู่มือประชาชนกองช่าง งานโยธาและและผังเมือง
303 คู่มือประชาชนกองคลัง งานจัดเก็บรายได้
304 คู่มือประชาชนสำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน
305 คู่มือประชาชนสำนักปลัดเทศบาล งานเทศกิจ
306 คู่มือประชาชนสำนักปลัดเทศบาล งานเจ้าหน้าที่
307 คู่มือ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แผนพัฒนาสามปี
308 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
309 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
310 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558 – 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
311 แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
312 แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
313 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
314 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
315 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ ๒๕๕๙-๒๕๖๑
316 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ ๒๕๕๘-๒๕๖๐
317 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๕๗ สมัยสามัญสมัยที่ ๔
318 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๕๗ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ที่ ๒
319 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๕๗ สมัยสามัญสมัยที่ ๓
320 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๕๗ สมัยสามัญสมัยที่ ๒
321 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๕๗ สมัยสามัญสมัยที่ ๑
322 แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
323 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๕๙
324 แผนยุทธศาสตร์ ๕๓-๕๗
325 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
326 ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีท้องถิ่น
327 เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์
328 ดาวน์โหลดเอกสาร ทะเบียนราษฎร์ การแจ้งตาย
329 ดาวน์โหลดเอกสาร ใบคำร้องขอเลขรหัสทะเบียนบ้าน
330 ดาวน์โหลดเอกสาร ทะเบียนราษฎร์ การแจ้งย้ายออกทะเบียนบ้าน
331 ดาวน์โหลดเอกสาร ทะเบียนราษฎร์ การแจ้งเกิด
332 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
333 ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ
334 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖o) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
335 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
336 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖o) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
337 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง(พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๒)
338 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
339 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
340 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ
341 ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.๕)ประจำปี ๒๕๕๗-๒๕๖o
342 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
343 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๖
344 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
345 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
346 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙)
347 ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง