Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองยุทธศาตร์และงบประมาณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม

ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์

 

ลำดับที่

เรื่อง

จำนวนผู้ชม

วันที่ลงประกาศ

1

    ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

18

5พฤษภาคม2565

2

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมีนาคม 2565

44

5เมษายน2565

3

    ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กฎหมายต้องรู้ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย สำหรับร้านค้าปลีก

68

25มีนาคม2565

4

    รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง (รอบ 6 เดือน)

68

14มีนาคม2565

5

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

66

10มีนาคม2565

6

    ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

86

1มีนาคม2565

7

    แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

88

24กุมภาพันธ์2565

8

    รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

99

18กุมภาพันธ์2565

9

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนมกราคม 2565

102

3กุมภาพันธ์2565

10

    ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

95

2กุมภาพันธ์2565

11

    การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเทศบัญญัติฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

108

27มกราคม2565

12

    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

104

25มกราคม2565

13

    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

116

25มกราคม2565

14

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนธันวาคม 2564

128

12มกราคม2565

15

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

119

12มกราคม2565

16

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนตุลาคม 2564

119

12มกราคม2565

17

    ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

153

22ธันวาคม2564

18

    ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564

133

22ธันวาคม2564

19

    รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

156

21ธันวาคม2564

20

    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

139

20ธันวาคม2564

21

    ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เรียนประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4

164

8ธันวาคม2564

22

    ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

173

1ธันวาคม2564

23

    ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

164

1ธันวาคม2564

24

    ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

161

19พฤศจิกายน2564

25

    ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

161

19พฤศจิกายน2564

26

    เทศบาลตำบลทุ่งช้างขอแจ้งการออกใบอนุญาต และการออกหนังสือรับรองการแจ้ง เพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติแก่ผู่ประกอบกิจการในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

193

12พฤศจิกายน2564

27

    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

215

1พฤศจิกายน2564

28

    ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

197

27ตุลาคม2564

29

    ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียน ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน

173

14ตุลาคม2564

30

    ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2564

201

7ตุลาคม2564

31

    ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

179

7ตุลาคม2564

32

    ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

190

23กันยายน2564

33

    รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 (ข้อมูลรอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

202

20กันยายน2564

34

    ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

189

13กันยายน2564

35

    ประชาสัมพันธ์การอบรมและสัมมนา การพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดน่าน

203

3กันยายน2564

36

    รายงานผลคะแนน ITA ประจำปี 2564 และการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ

230

31สิงหาคม2564

37

    ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

197

23สิงหาคม2564

38

    ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับบริการประชาชน (รอบที่ 2)

230

18สิงหาคม2564

39

    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564

219

18สิงหาคม2564

40

    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2564

270

24มิถุนายน2564

41

    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2564

242

24มิถุนายน2564

42

    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่วยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564

258

24มิถุนายน2564

43

    เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563

233

24มิถุนายน2564

44

    แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

252

24มิถุนายน2564

45

    มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

232

24มิถุนายน2564

46

    แต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน

237

24มิถุนายน2564

47

    แต่งตั้งผู้ประสานงานในการดูแลระบบการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

201

24มิถุนายน2564

48

    แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านพลังงานของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

192

24มิถุนายน2564

49

    บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2564

196

24มิถุนายน2564

50

    ผลการสำราจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

205

23มิถุนายน2564

51

    ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563

243

16มิถุนายน2564

52

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564

248

8มิถุนายน2564

53

    บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

262

7มิถุนายน2564

54

    บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ครั้งแรก

244

7มิถุนายน2564

55

    แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

295

29เมษายน2564

56

    แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

281

29เมษายน2564

57

    แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

313

29เมษายน2564

58

    ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

302

29เมษายน2564

59

    แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564

280

27เมษายน2564

60

    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

283

22เมษายน2564

61

    แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

286

22เมษายน2564

62

    รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

270

22เมษายน2564

63

    รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี พ.ศ.2564

266

22เมษายน2564

64

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน มีนาคม 2564

261

9เมษายน2564

65

    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

311

31มีนาคม2564

66

    ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

290

29มีนาคม2564

67

    ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทางอิเล็กทรอนิกส์

257

29มีนาคม2564

68

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2563

312

11มีนาคม2564

69

    คู่มือการดำเนินการร้องเรียน

296

11มีนาคม2564

70

    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( รอบ 6 เดือน )

317

10มีนาคม2564

71

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

311

9มีนาคม2564

72

    คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

327

5มีนาคม2564

73

    คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี

322

5มีนาคม2564

74

    คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

320

5มีนาคม2564

75

    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล

312

3มีนาคม2564

76

    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562

297

3มีนาคม2564

77

    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวข้องกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562

288

3มีนาคม2564

78

    รายงานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลและผลการบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

297

1มีนาคม2564

79

    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) (ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1)

283

1มีนาคม2564

80

    กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

274

1มีนาคม2564

81

    การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

259

1มีนาคม2564

82

    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1)

283

1มีนาคม2564

83

    กำหนดจำนวน สถาที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำและปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้างและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

308

11กุมภาพันธ์2564

84

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน มกราคม 2564

308

11กุมภาพันธ์2564

85

    คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

301

9กุมภาพันธ์2564

86

    การให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคุ้มครองสิทธฺแก่ประชาชน การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

336

20มกราคม2564

87

    ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปีพศ.2564

345

20มกราคม2564

88

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน ธันวาคม 2563

390

13มกราคม2564

89

    การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ เดือน มกราคม 2564

411

4มกราคม2564

90

    ขอเชิญชวนยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ ภายในเดือนมกราคม-มีนาคม

407

21ธันวาคม2563

91

    ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น

480

16ธันวาคม2563

92

    ประชาสัมพันธ์บทกำหนดโทษการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

428

26พฤศจิกายน2563

93

    รายงานผลให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน ตุลาคม 2563

446

5พฤศจิกายน2563

94

    ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

455

29ตุลาคม2563

95

    ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

484

29ตุลาคม2563

96

    สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

453

28ตุลาคม2563

97

    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

450

12ตุลาคม2563

98

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน กันยายน 2563

405

12ตุลาคม2563

99

    ผลการประเมิน ITAS ประจำปีงบประมาณ 2563

428

8ตุลาคม2563

100

    รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 (ข้อมูลรอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

419

8ตุลาคม2563

101

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน สิงหาคม 2563

446

11กันยายน2563

102

    ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง สือประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ของ ปปช.

492

28สิงหาคม2563

103

    ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง 3Rs

445

24สิงหาคม2563

104

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

466

7สิงหาคม2563

105

    ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษ์ น่าน เมื่องแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์

495

16กรกฎาคม2563

106

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มิถุนายน 2563

564

16กรกฎาคม2563

107

    การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและภูมิคุ้มกันยาเสพติดในช่วงเดือนมิถุนายน ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด

448

29มิถุนายน2563

108

    การใช้งานแฟลตฟอร์ม ไทยชนะ

516

18มิถุนายน2563

109

    บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

530

9มิถุนายน2563

110

    การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563

497

9มิถุนายน2563

111

    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

456

5มิถุนายน2563

112

    ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

483

26พฤษภาคม2563

113

    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประปา เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

559

8พฤษภาคม2563

114

    ประชาสัมพันธ์เรื่อง การระงับการใช้เส้นทางชั่วคราว

479

13เมษายน2563

115

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มีนาคม 2563

504

8เมษายน2563

116

    รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563

501

7เมษายน2563

117

    รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

441

1เมษายน2563

118

    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

539

25มีนาคม2563

119

    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนและการป้องกันตนเองจาก โรคระบาด COVID-19

512

18มีนาคม2563

120

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

486

6มีนาคม2563

121

    สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดน่าน มีกำหนดออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯ และนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยราชการ ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง

519

28กุมภาพันธ์2563

122

    แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป และการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

524

26กุมภาพันธ์2563

123

    รายงานผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

485

25กุมภาพันธ์2563

124

    ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

477

22กุมภาพันธ์2563

125

    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างน้ำรี

484

6กุมภาพันธ์2563

126

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนมกราคม 2563

459

6กุมภาพันธ์2563

127

    ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563

471

10มกราคม2563

128

    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่มาให้บริการประชาชนที่จังหวัดน่าน

475

28พฤศจิกายน2562