Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 4 บ้านมอญ หมู่ 6
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด(หลังบ้านนางบัวเขียว) บ้านทุ่งช้าง หมู่ 2
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงหลังคาและห้องภายในศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านทุ่งผึ้ง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาป่าสุสาน บ้านดอนชัย
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ข้างบ้านนายสงัด ตันกาบ) บ้านแพะกลาง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (หลังบ้านนางบัวเขียว) บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 2
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.(ลำเหมืองหลวง) บ้านเฟือยลุง หมู่ที่ 9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค. 65
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. (ลำห้วยน้ำช้าง) หมู่ 2
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.(ลำเหมืองหลวง) หมู่ที่ 9
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.(ลำห้วยน้ำช้าง) บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2/2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสลี
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่ทิ้งขยะ บ้านทุ่งช้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (เข้าพื้นที่ทิ้งขยะ) บ้านทุ่งช้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสลี หมู่ 1
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเฟือยลุง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 65
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 65
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565
แนวทางการปฏิบัติตามระบียบฯ กรณีการยืมพัสดุ
รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1/2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย. 64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค. 64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค. 64
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านสันกลาง หมู่ 5
ประกาศผู้ชนะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำงานก่อสร้างพนังป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง(ลำน้ำและ) บ้านสลีและบ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีทางศาสนา บ้านสันกลาง หมู่ 5
ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด(หลังบ้านนายสันติ ศรีวรรณ-บ้านนางคำผอง ศรีวรรณ) บ้านทุ่งช้าง หมู่ 2
ประกาศราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานก่อสร้างพนังป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(หลังบ้านนายสันติ ศรีวรรณฯ) หมู่ 2
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4/2564
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันฯ ปีงบประมาณ 2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านมอญ หมู่ 6 (บ้านนายหวาด เจดีย์นันท์)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านดอนชัย หมู่ 3