Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
1. คำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำศูนย์ดำรงธรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
2. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องราวร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอ
ประจำศูนย์ดำรงธรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
3. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
4. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
5. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
6. คู่มือแนวทางปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง