Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ครั้งที่ 9) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570)
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ครั้งที่ 8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ครั้งที่ 7) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ครั้งที่ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ครั้งที่ 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 9) พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 7) พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 8) พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (ครั้งที่ 7) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2565 - 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 7) พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องการใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศพด.ทต.ทุ่งช้าง2 (บ้านเฟือยลุง)
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศพด.ทต.ทุ่งช้าง1 (บ้านแพะกลาง)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เรียนประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัย
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการไม่เรียกรับสำเนาเอกสาร ที่ทางราชการออกให้ประชาชน
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2564
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6)
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่อวยท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องการสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งเรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 3) ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6) พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องนโยบาย/มาตรการเพื่อสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานและตรวจสอบของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ครั้งแรก
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 2
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง
การรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับ การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องนโยบาย/มาตรการเพื่อสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องการสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง การจัดทำแผนการจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (2)
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (1)
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA)
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศสภาเทศบาลฯ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2563
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศเชิญประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเชิญประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลทุ่งช้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลทุ่งช้างเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)เทศบาลตำบลทุ่งช้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตำบลทุ่งช้างเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่2) พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเผ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 สำหรับสถานที่ราชการ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ITAS
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รายงานผลกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง อนุมัติจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง อนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563
แผนบริหารจัดการจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
กกต.ท้องถิ่น"บุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น"
รูปเล่ม ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงเครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงเครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1
ประกาศทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง อัตราการจัดเก็บอากรฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการโรงฆ่าสัตว์
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรับลง ทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2563 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564และคนพิการรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีพื้นที่นาข้าวถูกน้ำกัดเซาะ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการติดตามประเมิณผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศสภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน
ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑-๒
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITAS)
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณียืมพัสดุ
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง จัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างใหม่ของแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ