Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองยุทธศาตร์และงบประมาณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น.นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล มอบเงินช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้างที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย จำนวน 8 ราย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยมีนายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้างเป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์และติดป้ายประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ 5 ตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 26 พ.ค. 2565 เวลา 09.00 น. นายสรศักดิ์ น้ำตอง ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานเปิดการประชุม สภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2565

วันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งช้างรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA)ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง โดยนายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างให้เกียรติเป็นประธานกรรมการฯ

นายวินัย พนาขวา
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2565
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-

มุม Admin

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ครั้งที่ 5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 9) พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ดูประกาศทั้งหมด
รายงานผลคะแนนและการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร เดือน มิถุนายน 2565
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร เดือน พฤษภาคม 2565
ประชาสัมพันธ์การขอรับจัดที่ดินแทนที่ กรณีเกษตรกรเสียชีวิตผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ส.ป.ก.
เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร สำหรับสิทธิของผู้สููงอายุ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
ฐานข้อมูลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือนเมษายน 2565
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
20สิงหาคม2563 !---ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน มีกำหนดออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้างและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมาย แก่ประชาชนและหน่วยราชการในเขต
5มีนาคม2563 !---สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยราชการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 1
29ตุลาคม2562 !---ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด(หลังบ้านนางบัวเขียว) บ้านทุ่งช้าง หมู่ 2
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงหลังคาและห้องภายในศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านทุ่งผึ้ง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาป่าสุสาน บ้านดอนชัย
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ข้างบ้านนายสงัด ตันกาบ) บ้านแพะกลาง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (หลังบ้านนางบัวเขียว) บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 2
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.(ลำเหมืองหลวง) บ้านเฟือยลุง หมู่ที่ 9
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค. 65
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 65
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. (ลำห้วยน้ำช้าง) หมู่ 2
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.(ลำเหมืองหลวง) หมู่ที่ 9
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.(ลำห้วยน้ำช้าง) บ้านทุ่งช้าง หมู่ที่ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2/2565
ดูประกาศทั้งหมด