Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองยุทธศาตร์และงบประมาณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญช่วย คำยันต์ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อประชุมพิจารณาให้ความเห็นขอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านเฟือยลุง)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายบุญช่วย คำยันต์ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อประชุมพิจารณาให้ความเห็นขอบร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(บ้านแพะกลาง)

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.20 น. งานป้องกันฯ ได้ออกทำความสะอาด กำจัดวัชพืช เศษกิ่งไม้ และดินโคลนที่ติดขวางในรางระบายน้ำออก บริเวณหน้าบ้านคุณครูทวี ธิขวัญ บ้านมอญ หมู่ที่ 6

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นาย วินัย พนาขวา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดสันกลาง เพื่ออนุรักษ์สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม

วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการร้านอาหารในการร่วมเฝ้าระวัง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. พนักงานกองสาธารณสุขฯ และงานป้องกันฯ ได้ล้างทำความสะอาดตลาดสด พร้อมใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และล้างเช็ดถูทำความสะอาดพื้นผิวแผงจำหน่ายอาหาร

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30-12.00 น.กองช่างได้ดำเนินงานซ่อมแซมผิวถนนชำรุดด้วยการเทคอนกรีตบริเวณเส้นทางเข้าสู้พื้นที่ทางการเกษตร​บ้านสลี​หมู่ที่1​ตำบลทุ่งช้าง​ อำเภอทุ่งช้าง​ จังหวัดน่าน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. พนักงานกองสาธารณสุขฯ และงานป้องกันฯ ได้ล้างทำความสะอาดตลาดสด พร้อมใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และล้างเช็ดถูทำความสะอาดพื้นผิวแผงจำหน่ายอาหาร

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำพาชีวิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

นายวินัย พนาขวา
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-

มุม Admin

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2564
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6)
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่อวยท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องการสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดูประกาศทั้งหมด
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2564
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2564
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่วยเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2564
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
แต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
20สิงหาคม2563 !---ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน มีกำหนดออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้างและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมาย แก่ประชาชนและหน่วยราชการในเขต
5มีนาคม2563 !---สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยราชการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 1
29ตุลาคม2562 !---ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3
ประกาศราคากลางก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านดอนชัย หมู่ 3
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านทุ่งผึ้ง (หน้าบ้านนางปินคำ ขันไชย)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(หน้าบ้านนายประดิษฐ์ มานิตย์ บ้านทุ่งผึ้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2/2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1/2564
ดูประกาศทั้งหมด