Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองยุทธศาตร์และงบประมาณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทำความสะอาด ฉีดน้ำล้างตลาดสด และใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค พร้อมเช็ดถูทำความสะอาดพื้นผิวแผงจำหน่ายอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมและการทำลายเชื้อ COVID-19 มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน50 คน เพื่อเตรียมความพร้อมเชิงรุกและเชิงรับในการป้องก

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมกับงานป้องกันฯ ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 โดยกั้นทางเข้าออกให้เหลือที่จุดคัดกรองทางเดียว ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ร่วมกันทำความสะอาด ฉีดน้ำล้างตลาดสดพร้อมกับใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค เช็ดถูทำความสะอาดแผงจำหน่ายอาหาร

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. โดยที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้มีมติเลือก นายสรศักดิ์ น้ำตอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เขต 1 เป็นประธาน สภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง, มีมติเลือก นายมงคล เทพเสน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมทำความสะอาด ฉีดล้างตลาดสด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับสนง.ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแพะกลาง

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น.กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ในตลาดสด พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 8.00 น. กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับสนง.ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งผึ้ง

นายวินัย พนาขวา
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-

มุม Admin

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องนโยบาย/มาตรการเพื่อสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานและตรวจสอบของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ครั้งแรก
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ดูประกาศทั้งหมด
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
20สิงหาคม2563 !---ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน มีกำหนดออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้างและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมาย แก่ประชาชนและหน่วยราชการในเขต
5มีนาคม2563 !---สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยราชการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 1
29ตุลาคม2562 !---ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2/2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1/2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมครั้งที่ 1
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านมอญ หมู่ 6
ดูประกาศทั้งหมด