Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองยุทธศาตร์และงบประมาณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม

   คู่มือสำหรับประชาชน กองคลัง
คู่มือสำหรับประชาชน กองสาธารณสุขฯ
คู่มือสำหรับประชาชน สำนักปลัดฯ (งานการเจ้าหน้าที่)
คู่มือสำหรับประชาชน สำนักปลัดเทศบาล (งานพัฒนาชุมชน)
คู่มือสำหรับประชาชน สำนักปลัดเทศบาล(งานทะเบียนราษฏร)
คู่มือสำหรับประชาชน สำนักปลัดเทศบาล(งานเทศกิจ)
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการไม่เรียกรับสำเนาเอกสาร ที่ทางราชการออกให้ประชาชน