Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองยุทธศาตร์และงบประมาณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม

  
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แบบขอความอนุเคราะห์ถังขยะ
ใบรับคำขอการใช้น้ำประปา (สำหรับผู้ขอน้ำ)
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด