Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
เรายินดีรับฟัง ทุกๆความคิดเห็นของท่าน และเราจะนำไปปรับปรุงแก้ไข
การทำงานเพื่อให้บ้านเมืองของเราเจริญยิ่งๆขึ้นไป

รับเรื่องราวร้องทุกข์ /

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/

หัวข้อร้องทุกข์

***

รายละเอียด

***

หนังสือ / เอกสารประกอบ (ถ้ามี)

รูปภาพประกอบ (ถ้ามี)

ชื่อ

***

นามสกุล

***

ที่อยู่

เบอร์โทรติดต่อ

E-mail