Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
อัลบั้มรูปภาพกิจกรรม "โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการในพื้นที่ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. และประชาชนทั่วไป เพื่ออบรมให้ความรู้พัฒนาศักภาพชุมชนท้องถิ่นตา "