Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม

ภาพกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคในฤดูฝน ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่บ้านทุ่งผึ้ง

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งช้างช้าง มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยได้มอบสิ่งของอาหารแห้งและปัจจัยเงินสดให้แก่เทศบาล 3 แห่ง

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดดวงคำ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้มีการการตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเวียงสา พนักงาน/เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์เพื่อรับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมถึงปัจ

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่บ้านเฟือยลุง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะชุมชน (

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่บ้านมอญ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านมอญ

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดทำโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมนำพาชีวิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเท

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน และหน่วยราชการในเขตพื้นที

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมกำจัดวัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ตามโครงการถนนสะอาด เมืองน่านปราศจากขยะ ชาวทุ่งช้างร่ว

วันที่ 19 สิงหาคม 2563นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ณ วัดแพะกลางมังคลาราม

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศ นางน้ำผึ้ง ไชยอักษร โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งช้าง

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One บ้านสันกลาง

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ร่วมกับเยาวชนบ้านแพะกลางในการจัดตลาดนัดขยะขึ้นที่วัดแพะกลาง บ้านแพะกลาง

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One บ้านแพะกลาง

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ปลัดเทศบาลฯและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างเข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุม

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดศรี นายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งช้าง 2 (บ้านเฟือยลุง)

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง บูรณาการร่วมกับโรงเรียนทุ่งช้าง จัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น ในรูปแบบการให้ความรู้การป้องกันการคอร์รัปชั่น. และการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการไม่ทนและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี2563 ณ โรงเรียนทุ่งช้าง

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดสุขศรี บ้านสลี ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรม”จิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างได้ด้วยกัน” พัฒนาสวนสาธารณะ ณ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมทำบุญศาลาและสรงน้ำพระธาตุภูเพียง(บ้านดอนชัย)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้นำต้นสมุนไพรประจำบ้านมาปลูกบริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดทุ่งผึ้ง

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ(Business Continuity Plan:BCP) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันจันทร์ที่ 13 กค. 63 เวลา 06.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยคณะพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดราษฎร์บำรุง

วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.30 น. ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานประชุมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 3กรกฎาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ณ วัดเฟือยลุง

วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมเดินทางมาส่ง นางสาวกัจชามาศ รัตนกมลชัยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัีติงาานพร้อมทั้งต้อนรับนายวรพล ผลหอม ผู้อำนวยการกองสาธ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้างลงพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

วนที่ 5 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมบริจาคสิ่งของ อาหาร น้ำดื่ม ผลไม้ ฯลฯ เพื่อแบ่งปันและให้ความช่วยเหลือประชาชน ในการดำรงชีวิตจากสถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายดนูทัศน์ วัดคำ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ประชุมพนักงานเทศบาลภายในสำนักปลัดเทศบาล เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วย หัวส่วนราชการ ร่วมประชุมเพื่อแจ้งข้อข้าราชการต่าง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.15 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ป่าบริเวณด้านหลัง โรงพยาบาลทุ่งช้าง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกทัศนีย์ ขัดสี และท่านปลัดบัญฑิต พรหมรักษ์ พร้อมด้วยจิตอาสา 100 คน ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างและประชาชนได้ร่วมใจกันนำน้ำผสมสารเคมี และน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น.นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง มอบอุปกรณ์ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา(covid19) เช่นหน้ากากอนามัย เจลล้างมือและเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด ณ บ้านเฟือยลุง แล

วันที่ 14 เมษายน 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างและประชาชนได้ร่วมใจกันนำน้ำผสมสารเคมี และน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019

การดำเนินการประชาสัมพันธ์ติดป้ายรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยทางท้องถนน ช่วงเดือนเมษายน 2563

วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 05.00-08.00 น.กองสาธารณสุขฯ ,อสม.ตำบลทุ่งช้าง ,งานเทศกิจ ร่วมออกบริการให้ประชาชนในสถานที่ที่มีประชาชนจำนวนมากในอำเภอทุ่งช้าง ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVI

วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ได้ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก

วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น.นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และประชาชนได้ร่วมใจกันปฏิบัติการตามมาตรการ เชิงรุกเพื่อป้องกัน ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่าCovid –

เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน รายงานยอดสะสมการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน ในพื้นที่ เขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ตาม"โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)"

เทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ เขตเทศบาลตำบลทุ่งช้างตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ข้าราชการพนักงานและลูกจ้่างเทศบาลตำบลทุ่งช้่าง ช่วยกันทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

กิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 11 มีนาคม2563 นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอทุ่งช้างและนางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยกำนัน ผญบ.กองกำลังจิตอาสา ตำรวจ โรงเรียน แขวงการทางน่านที่2 หมวดการทาง ฯลฯ ได้ดำเนินการโครงการถนนเมืองน่านส

วันที่ 8 มีนาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมรับรางวัลเกียรติยศ คชสีห์ สิงหเดชะประจำปี 2563

วันที่ 7 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

วันที่ 6 มีนาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ร่วมกับทีมประเมินจากศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่เข้าตรวจประเมินมาตราฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมเพื่อแจ้งข่าวสารและหารือข้อราชการต่างๆ

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบล ทุ่งช้าง ดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนา ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างวัฒ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ เพื่อสร้างความโปร่งในในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาสวนสาธารณะ "สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมงานนมัสการสรงน้ำพระธาตุจอมสลีเก้าดวงดี บ้านสลี ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายติดเตียง และผู้ยากไร้ ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมวางพวงมาลาวันทหารผ่านศึก ณ อนุสรณีย์พลเรือน ตำรวจ ทหาร อำเภอทุ่งช้าง จังห

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนทุ่งช้าง เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันเด็กแห่งชาติ 2563

วันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตาบลทุ่งช้าง ร่วมกันประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอทุ่งช้าง จัดโครงการ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนน คนเดิน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ณ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก เทศบาลตําบลทุ่งช้าง

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างได้ตรวจเยี่ยมด่านตรวจร่วมการป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศบาลสำคัญและการรักษาความสงบภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล ส่งเสริมสุ

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างและจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดถนนบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณี 52 ปี วิถีชนเผ่า(ถิ่นลั๊วะ)

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมรณรงค์หมวกนิรภัยและรณรงค์ไฟป่าและหมอกควัน

พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล พร้อมนี้เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้รับเกียรติบัตรรางวัลองค์กรของส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประ

นายกเทศมนตรี สภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมที่ว่าก

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปรึกษา หารือและแจ้งข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ดำเนินการสำรวจข้อมูลประชาชน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง , นายอำเภอ , หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดจันทบุรี ณ วัดเฟือยลุง

วันที่ 27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมกับคณะกรรมการจากที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง,โรงพยาบาลทุ่งช้าง ออกตรวจสถานประกอบกิจการในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อออกใบอนุญาตให้ถูกต้องตาม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นากยกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง รับเกียรติบัตร"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย" ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามกรอบการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาสวนสาธารณะ "สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.30 น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งช้าง นายอำเภอทุ่งช้าง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และประชาชน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกะทง ณ

วันที่ 11พฤศจิกายน 2562 เวลา9.00 น. นางทัศนีย์. ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างเข้าร่วมงานนมัสการพระธาตุ 12 ราศี ณ วัดเฟือยลุง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562. เวลา 08.30 น. นางทัศนีย์. ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และจิตอาสา 904 วปร. ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา เรา ทำความดีด้วยหัวใจ" ในการปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 29. ตุลาคม 2562. เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอทุ่งช้าง. จังหวัดน่าน. นางทัศนีย์. ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรทุ่งช้าง. และจิตอาสา 9

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่

กิจกรรมเนื่องในพิธีจัดบำเพ็ญกุศลฯ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม2562

วันศุกร์ที่ 11ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล พัฒนาลำห้วยน้ำและ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธ

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น.นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง รองนายกฯ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมงานตานสลาก ณ วัดเฟือยลุง

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมมอบความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนกรณี น้ำกัดเซาะตลิ่งพังเป็นแนวยาว ทำให้นาข้าวเสียหาย

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 16.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นละอองฝอยแบบละเอียดป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงเรียนทุ่งช้าง

วันที่ 27 กันยายน2562 เวลา 09.00 น.นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯลฯ ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา. 08.30 น. นางทัศนีย์. ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง. พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และจิตอาสา 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา. ณ บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติอำเภอทุ่งช้าง

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา17.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพ่นพ่นละอองฝอยแบบละเอียด ป้องกันไข้เลือดออก บ้านทุ่งผึ้ง

วันที่ 13กันยายน 2562 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างเข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดดอนชัย

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง , ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง , รองนายกฯและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดสันกลาง

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินโครงการอบรมทบทวนให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านสลี ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และนั่งเวรให้คำปรีกษาทางกฏหมายแก่ประชาชน

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก ณ ศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนตำบลและ

วันที่ 3 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายกลุ่มที่ 4 อำเภอทุ่งช้าง ณ โรงเรียนทุ่งช้าง

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง,รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วม กิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดเฟือยลุง

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริบ้านเฟือยลุงประจำปี 2562

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา17.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพ่นเครื่องพ่นละอองฝอยป้องกันไข้เลือดออกบ้านทุ่งผึ้ง

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างรองนายกและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วม กิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดดวงคำ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เทศบาลร่วมกับราษฎรหมู่บ้านสลี,บ้านเฟือยลุง,บ้านแพะกลาง แก้ไขปัญหาเบื้องต้น ทำทางกั้นน้ำ เข้าสู่พื้นที่นาของเกษตรกร

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา16.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ออกพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก โรงพยาบาลทุ่งช้าง

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และ จ.ส.อ.บัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการพระราชดำริ(บ้านทุ่งช้าง)

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดสุขศรี บ้านสลี

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพ่นหมอกควันบ้านแพะกลาง

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นาง ทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริบ้านทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางทัศนีย์ ขัดสี ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้เปิดการประชุมหลักประกันฯ ครั้งที่ ๓ ๒๕๖๒ กล่าวรายงาน โดยจ.ส.อ.บัณฑิต พรหมรักษ์ เลขานุการกองทุนหลักประกั

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉล

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสวนสาธารณะ "สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิ

เมื่อวันที่ 12. สิงหาคม 2562 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น นางทัศนีย์ ขัดสี นายก เทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้กล่าวรายงาน โครงการออกกำลังกาย "อำเภอทุ่งช้าง ฮักสุขภาพ โดย นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นาย อำเภอทุ่งช้าง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สวนอุ่นไอรั

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2562

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดแพะกลางมังคลาราม

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง , จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลทุ่งช้างและคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วม ต้อนรับเจ้าหน้าจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน มาประเมินศูนย์ไกล่เก

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและประกวดพนักงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค ๒ ลำปาง โรงเรียนทุ่งช้าง และผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้างได้จัดโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนด้วย หลักการ ๓ Rs ประชารัฐ

เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พัก พร้อมประดับธงชาติไทยร่วมกับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธ๊บรมราชาภิเษก พุทธศัก

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และจิตอาสาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมพิธีเ

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมธรรมะสัญจร ณ วัดทุ่งผึ้ง

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒

วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมคณะร่วมพิธีเปิดโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ บริเวณถนนสายบ้านวังผา หมู่ที่ ๓ ตำบลและ

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบทุ่งช้าง นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดกิจกรรมส่งเสริม/ปลูกจิตสำนึกให้ผู้ปฏิ

วันที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมธรรมะสัญจร ณ วัดราษฏร์บำรุง

วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกพื้นที่มอบ ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ สถานที่ราชการ,โรงเรียนและให้ตัวแทนทั้ง 8หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้างเพื่อแจกให้แก่ประชาชนทุกๆครัวเรือนต่อไป

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังภัยการค้ามนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๒ จิตอาสาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง อ.ทุ่งช้าง จว.น.น.,ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสาฯ ในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒน

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างในนามประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการเสริมพลังผู้พิการตำบล ณ รพ.สต.และ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดราษฎร์บำรุง นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง พนักงาน ร่วมพิธีแห่เทียน และพระไตรปิฏก

วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นางทัศนีย์ ขัดสีนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดราษฎร์บำรุง

วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง สภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และประชาชน ร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ณ วัดดวงคำ

วันนี้ 12 กค.2562 เวลา 9.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างในนามประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการออกกำลังกาย ลดหวาน มันเค็ม บ้านมอญ

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งช้าง นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วย คณะผู้บริหารและผู้อำนวยการกองร่วมมอบเงินช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการ ระบาดของศัตรูพืช

เมื่อ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุ

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

วันนี้ ๙ กค.๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ น. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างในนามประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการ ลดเค็ม ลดโรคบ้านสลี

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคลดหวานมันเค็มบ้านเฟือยลุง ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันนี้เวลา๐๙.๓๐น. นาง ทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานเปิดงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนบ้านทุ่งช้างภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันนี้เวลา๐๙.๓๐น. นาง ทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานเปิดงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนบ้านทุ่งช้างภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรค ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. กองสาธารณสุขประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ภายใต้โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์สุกร

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล ทุ่งช้าง ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน 2562) ประจำปี 2562

สนามกีฬาของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

งานพิธีก่อสร้างองค์พระพุทธมิ่งมงคลมหามุนีศรีทุ่งช้าง ( หลวงพ่อทันใจ )

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒เวลา ๐๙.๐๐ น.นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง,พนักงานเทศบาลและจิตอาสา ร่วมกิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมจัดนิทัศการประเมินสาธารณสุขดีเด่นระดับภาค ณ สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมประชุมพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ น. ปลัดเทศบาลได้ เข้าร่วมประชุม กับ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งผึ้ง ม.5 ต.ทุ่งช้าง เพื่อร่วมตอบปัญหาข้อสงสัย เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้างจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ทบทวนแผนพ้ฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สำนักปลัดทศบาล เทศบาลตำบลทุ่งช้างจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ รับทราบปัญหา-อุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัต

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอทุ่งช้างเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการจัดการสิ่งแวดล้อม ณ ลำน้ำและ สวนสาธารณะ อุ่นไอรัก เฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก อำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นางทัศนีย์. ขัดสีนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง,พนักงานเทศบาลและจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดวัดราษฎร์บำรุง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง,พนักงานเทศบาลและจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ88พรรษาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างนำคณะศึกษาดูงานตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมบ้านมหาโพธิ์,ศูนย์การกำจัดขยะเทศบาลเมืองน่านและศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลท่าวังผา

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลและ ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมงานรดน้ำดำหัวและขอพรนายอำเภอทุ่งช้าง

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมพิธีนมัสการและสรงน้ำพระพุทธรูป 700 ปี

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อปรึกษา หารือข้อราชการต่างๆ รับฟังปัญหา-อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน นอกจ

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ อำเภอทุ่งช้าง ในวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ วัดเฟือยลุง ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอทุ่งช้างเข้าร่วมตรวจพื้นผิวจราจรที่กำลังก่อสร้างและจุดเสี่ยง

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมโครงการบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาลำน้ำและ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณสะพานลำน้ำและ ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

กิจกรรมสานฝันสู่วันสำเร็จศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีการศึกษ 2561

วันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยการนำของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมบูรณาการกับปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ฯ

เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2562 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยจ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วย จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้ารับมอบเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างฯ

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง นางจิดาภา อิงควาฤทฐากูร รองนายกเทศมนตรตำบลทุ่งช้าง จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง ร่วมมอบเงินช่วยเหลือประชาชนฯ

วันที 26 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมทำบุญสรงน้ำนมัสการพระธาตุจอมสลีเก้าดวงดี ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พระธาตุจอมสลีเก้าดวงดี

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ด ีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาและก่อสร้างฝายมีชีวิต ลำห้วยแฮด ในวันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านสัน

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมวางพวงมาลา "วันทหารผ่านศึก" ในวันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อนุสรณีย์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหาร อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมโครงการสัมมนาทางวิชาการคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 /2562 ในวันอังคาร ที่ 29 มกราคม2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

เทศบาลตำบลทุ่งช้างโดยการนำของนางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2562 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างร่วมกิจกรรม "Kick Off" แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง

ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับขี่และสวมหมวกนิรภัย

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมงาน สืบสานประเพณี 51 ปี วิถีชนเผ่า(ลั๊วะ) ณ. บ้านแพะกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งช้าง. อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่าน

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตรแดนดินส้มสีทอง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง. มอบหมายให้พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างเข้าร่วมโครงการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีศรีน่าน. จังหวัดน่าน.

วันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง ร่วมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะด้วยการพัฒนาบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา เทศบาล

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตฯ

วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561 นางจิดาภา อิงควาฤทฐากูร รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ร่วมงานจัดนิทรรศการงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ สวนสาธารณะ อ่างเก็บน้ำ ร.ศ. 200 ปี เทศบาลตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทห

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”ในวันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสะพานระหว่างบ้านสลีและบ้านมอญ

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง/นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมขบวนแห่กระทงและนางนพมาศน้อย เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณ

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดงานนมัสการพระธาตุสิบสองราศีโพธิพฤกษามหาพุทธเจดีย์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ วัดเฟือยลุ

วันที่16 พฤศจิกายน 2561 นำโดย นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2561

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 1 ฯ

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ฯ

วันอังคาร ที่ 23 ตุลาคม 2561 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ ฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เทศบาลตำบลทุ่งช้างโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯ

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ฯ

13 ตุลาคม 2561 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

เมื่อวันที่. 12. ตุลาคม. 2561 เวลา. 08.30 น. คณะผู้บริหาร. สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยทหารพรานกองร้อย 3206 และ จิตอาสา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ดำเนินการประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบล ทุ่งช้าง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมชมการประชุมชี้แจงผ่านระบบการถ่ายทอดสดออนไลน์เพื่อชี้แจงกรอบการประเมินฯ

วันที่ 24 กันยายน 2561 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมงานสัมนาทางวิชาการ การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ฯ

วันที่ 24 ก.ย. 61 นายเด่น ขัตติยะปัญญา รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับพนักงานร่วมทำบุญกิจกรรมธรรมะสัญจร ณ วัดดอนชัย

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการช่ายเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ครั้งที่ 2

วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการช่ายเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประชุมพิจารณากา

วันที่ 17 ก.ย. 61 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับพนักงานร่วมทำบุญกิจกรรมธรรมะสัญจร ณ วันสันกลาง

การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมคณะ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม นำพาชีวิตพอเพียงและประกวดพนักงานดีเด่น

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการธรรมะม่วนใจ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี 2561 วันที่ 23 สิงหาคม 2561ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

กิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยร่วมกันปลูกต้นพยุง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ บริ

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา09.30น. ท่านนายกฯทัศนีย์ ขัดสี เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข บ้านทุ่งผึ้ง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 บริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย และประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. ระบายผ้าฟ้าขาว รวมทั้งประดับไฟส่อง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30น . นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานเปิดงานโครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น บ้านทุ่งช้าง ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งช้างพร้อมคณะร่วมโครงการ สืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดสุขศรี ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

โครงการเผยแพร่ความรู้ให้แก่คณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพากชุมชน จังหวัดน่าน วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดสดน่าซื้อและคุ้มครองผู้บริโภต ประจำปี 2561 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

"ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย พร้อมประดับธงชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป รวมทั้งประดับ

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้า,ท่านปลัดฯและกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมเปิดงาน โครงการเสริมพลังผู้พิการตำบลและ

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นางทัศนีย์. ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมกันทำกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง

เมื่อวันที่. 23. มิถุนายน. 2561. เวลา. 09.00น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลตำบลทุ่งช้าง. นางทัศนีย์. ขัดสี. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม/ทบทวนให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. เทศบาลตำบลทุ่

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง (15 มิ.ย.2561)

โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการไกล่และประนอมข้อพิพาท ในวันพฤหัสบดีที่14 มิถุนายน 2561ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง จัดโดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดน่าน

ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา13.30 น. ปศุสัตว์จังหวัดน่านร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้างออกตรวจสารเร่งเนื้อแดงจากปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลทุ่งช้าง.....ผลปรากฎว่าปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดง

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 อัยการและคณะเจ้าหน้าที่จากสนง.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมศูนย์และบริการใ้ห้คำปรึกษากฎหมาย รองนายกเทศมนตรีและจนท.ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิเทศบาลตำบลทุ่งช้

นายกเทศมนตรี,ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานเปิดโครงการ ลดเค็ม ลดโรค ตำบลทุ่งช้างภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

นางทัศนีย์. ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมนมัสการพระธาตุภูเพียง เนื่องในวันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2561

เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่. 28. พฤษภาคม. 2561. เวลา. 08.30 น. นางทัศนีย์. ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมกันปลูกต้นไม้และ พัฒนาสวนสาธารณะฯ ทต.ทุ่งช้าง

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานฯเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอทุ่งช้าง วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ อนุสาวรีย์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหาร (โครงการปั่นด้วยใจไปแอ่วทุ่งช้

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับนิติกรและเทศกิจออกตรวจสถานประกอบการโรงคั่วกาแฟเจมส์ฟอเรส

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานเปิดโครงการสุขภาพดี วิถีชุมชนลดภาวะแทรกซ้อน ลดกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานบ้านดอนชัย ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ออกตรวจเยี่ยม มือ เท้า ปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลทุ่งช้าง 1

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานบ้านเฟือยลุงเวลา 9.00 น วันที่ 15พ.ค.2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้านเฟือยลุง

สืบสานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี 2561

โครงการสนับสนุนการจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

โครงการสนับสนุนการจัดงานนมัสการและสรงน้ำพระพุทธรูป 700 ปีฯ ณ วัดทุ่งผึ้ง บ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

วันที่ 28. มีนาคม 2561. เวลา. 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง. ได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างได้มีความรู้ควา

เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์การลดอุบัติเหตุตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญและการรักษาความสงบภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง (เทศกาลสงกรานต์ 2561)

คณะครู ศพด.ทุ่งช้างเข้าร่วมอบรม การสร้างวิยัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัย ร่วมกับ อสม.อำเภอทุ่งช้างจัดโดยโรงพยาบาลทุ่งช้าง วันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเฟือยลุง

อัยการและเจ้าหน้าที่จากสนง.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

โครงการระงับข้อพิพาททางเลือกมิติใหม่ด้วยกลไกศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนจังหวัดน่าน โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม วันที่ 21 มีนาคม 2561

การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ปี 2561 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน วันที่ 16 มีนาคม 2561

โครงการระงับข้อพิพาททางเลือกมิติใหม่ด้วยกลไกศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนจังหวัดน่าน โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

เทศบาลตำบลทุ่งช้างต่อต้านการทุจริต

โครงการสนับสนุนการจัดงานนมัสการพระธาตุจอมสลีเก้าดวงดี ประจำปี2561 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ พระธาตุจอมสลีเก้าดวงดี อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

คณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมและประเมินศูนย์ฯ

โครงการจัดประชาคมระดับตำบล เทศบาลตำบลทุ่งช้าง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ งดการเผาวัชพืชในที่โล่ง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันทหารผ่านศึก” เนื่องจากวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 เป็น “วันทหารผ่านศึก”สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน จ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2561 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี 2561

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฟือยลุง เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ล้างและทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเฟือยลุง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมคณะ ร่วมมอบของวันเด็กโรงเรียน บ้านแพะกลาง และโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง

งานสาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม งานนิติกร และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมตรวจการลักลอบนำเศษปูนไปทิ้งบ่อขยะ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง โดยไม่ได้รับอนุญาต

โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ทำความตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

โครงการ ราษฎร์ รัฐร่วมใจ กลับบ้านปลอดภัย ปีใหม่ 2561

ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งช้างพร้อมพนักงานลูกจ้างร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ88พรรษา เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ขอเชิญชวนพีน้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ยืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี

โครงการ "ก้าวคนละก้าวเพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศ" โดยท่าน วิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอทุ่งช้าง ได้เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พ่อค้าและประชาชนทั่วไป ออกวิ่งรับบริจาคร่วมโครงการก้าวฯ จากจุดสตาร์ทบ้านดอนชัย ไปจนถึงอนุสรณีย์ท

พิธีเปิดโครงการ ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ

โครงการจิตอาสา"เราทำดีด้วยหัวใจ"

คณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมและประเมินศูนย์ฯ

โครงการสรุปผลการดำเนินงานชมรมอสม.ตำบลทุ่งช้าง ณ.วัดราษฎร์บำรุง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

โครงการมอบรางวัล ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมูบ้าน/ชุมชนสะอาด ระดับตำบล และ อำเภอสะอาด ระดับจังหวัด จังหวัดน่าน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนำพาชีวิตพอเพียง และประกวดพนักงานดีเด่น ประจำปี 2560 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ วัดราษฎบำรุง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

โครงการธรรมะม่วนใจ ประจำปี 2560

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2560

วันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี 2560

กิจกรรม ครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งช้างพร้อมคณะร่วมโครงการ สืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดแพะกลางมังคลาราม ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาชีพของผู้พิการ/กลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันเทศบาล ประจำปี260

สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 18 เมษายน 2560

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ปรจำปี 2560

เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับทีมส่วนราชการอำเภอทุ่ง ตรวจร้านค้าร้านอาหารในการปฏิบัติตามพรบ.แอลกอฮอล์ พศฺ2551

โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่ ทาง สาธารณะ ในเขตเทศบาลทุ่งช้าง

กิจกรรมวัน big cleaning day

โรงเรียนผู้สูงอายุสร้างสุขรังสรรค์

โครงการ วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้สนับสนุนทรายพร้อมกระสอบโดยนางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเพื่อทำฝายกักเก็บน้ำบ้านมอญ [ลำน้ำและ]

การแข่งขันกีฬาองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอทุ่งช้าง ประจำปี พ.ศ. 2560

3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

เทศบาลตำบลทุ่งช้างนำโดยท่านนายกทัศนีย์ ขัดสี มอบเงินช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยนาข้าวเสียหาย

โครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการในพื้นที่ผู้นำชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้าน/อสม. และประชาชนทั่วไป เพื่ออบรมให้ความรู้พัฒนาศักภาพชุมชนท้องถิ่นตา

ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งช้างพร้อมพนักงานจ้าง ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมภวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ 9 ณ วัดราษฎร์บำรุง

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณอำเภอทุ่งช้าง

โครงการจัดประชุมโครงการระดับตำบลจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ทีมงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างนำโดย นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง มอบทุนสมทบกลุ่มอาชีพจัดสารไม้ไฝ่ บ้านทุ่งผึ้ง (กระด้ง)

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ส่งมอบห้องน้ำให้ นายขยัน นาระทะ ผู้พิการบ้านทุ่งผึ้ง

ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งช้างพร้อมพนักงานลูกจ้างร่วมกิจกรรมโครงการ รักน้ำรักป่า รักแผ่นดิน เนื่องในโอกาส "มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" "เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมร

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี 2559 วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลท้องถิ่น พนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมเชิญชวนไปออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559

โครงการความร่วมมือป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก

โครงการอบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2559

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป/กฎหมายป่าไม้/กฎหมายจราจรทางบก/กฎหมายที่ดิน วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาศ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลท้องถิ่น พนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

โครงการเสริมสร้างการออกกำลังกายด้านภัยยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนและประชาชน

โครงการรณรงค์ปลอดเหล้าและยาเสพติดในเด็กและเยาวชน

ผู้บริหารเทศบาลตำบลทุ่งช้างพร้อมพนักงานลูกจ้างร่วมกิจกรรมโครงการ รักน้ำรักป่า รักแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยปลูกต้นไม้ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

โครงการองค์กรหัวใจดี

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ได้รับคัดเลือเป็น ผู้บริหารแห่งปี 2559 CEO THAILAND AWARDS 2016

นมัสการพระธาตุพระธาตุภูเพียง ประจำปี 2559

วันเทศบาล 24 เมษายน 2559 เทศบาลตำบลทุงช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

รดน้ำดำหัว เจ้าคณะอำเภอทุ่งช้าง- เฉลิมพระเกียรติ (พระครูวิจิตรธรรมโชติ)

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุประจำปี 2559 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปี 2559

4 เลนทุ่งช้างสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จ พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

การประชุมชี้แจงดำเนินงานโครงการเมืองน่านน่าอยู่ ชุมชนลดและคัดแยกขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งช้างฯ

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "สมเด็จพระปิยะมหาราช"

๑๒ สิงหา วันแม่แห่งชาติ

โครงการศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งช้างฯ

นายกเทศมนตรี สภาเทศบาลตำบลทุ่ง พร้อมด้วยพนักงาน พนักงานจ้าง ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๕๘

งานวันเงาะและของดีทุ่งช้าง

รางวัลไทย......รางวัลเกียติยศ...........บนเส้นทางชีวิต

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง รางวัลเกียรติยศ......บนเส้นทางชีวิต ประกาศเกียติคุุณ ให้แก่นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘

วันผู้สูงอายุแห่งชาติอำเภอทุ่งช้าง

งานบรรพชา อุปสมบท ภิกษุ สามเณร ภาคฤดูร้อนประจำปี ๒๕๕๘

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๕๘

โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันนี้วันดี สัการะราชกุมารี ในนันทบุรีศรีลานนา

โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ อนุสรณีย์วีรกรรมพลเรือน ตำรวจ ทหาร อำเภอทุ่งช้า

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงาน สภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมเจ้าหน้าที่มอบถุงยังชีพ เยี่ยมเยียนผู้พิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอำเภอทุ่งช้าง

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างและพนักงาน ข้าราชการต่างๆร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างและพนักงาน ข้าราชการต่างๆร่วมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

โครงการสำนึกรักท้องถิ่น เสริมสร้างความสมานฉันท์

โครงการเยาวชนเทศบาลสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๗

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ร่วมงานโครงการบูรณาการสุขภาพภาคประชาชน

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗

นายกเทศมนตรีร่วมงาน"พิธีทูนพระไตรปิฏก แห่เทียนพรรษาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ"

พิธีเปิดตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

โครงการขับเคลื่อนบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล/เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการงานวันเทศบาล

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๗

กีฬาชุมชนสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคเรื้อรัง

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอทุ่งช้าง

โครงการป้องกันโรคพิษสุุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗

โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชน

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔o และกฏหมายต่างๆให้แก่ประชาชน

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเฟือยลุง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน