Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ลำดับที่ รายการ
1 การให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคุ้มครองสิทธฺแก่ประชาชน การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปีพศ.2564
3 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน ธันวาคม 2563
4 การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ เดือน มกราคม 2564
5 ขอเชิญชวนยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ ภายในเดือนมกราคม-มีนาคม
6 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น
7 ประชาสัมพันธ์บทกำหนดโทษการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
8 รายงานผลให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน ตุลาคม 2563
9 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
10 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
11 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน
12 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
13 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน กันยายน 2563
14 ผลการประเมิน ITAS ประจำปีงบประมาณ 2563
15 รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 (ข้อมูลรอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน สิงหาคม 2563
17 ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง สือประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ของ ปปช.
18 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง 3Rs
19 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
20 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษ์ น่าน เมื่องแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์
21 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มิถุนายน 2563
22 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและภูมิคุ้มกันยาเสพติดในช่วงเดือนมิถุนายน ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
23 การใช้งานแฟลตฟอร์ม ไทยชนะ
24 บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
25 การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563
26 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
27 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
28 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประปา เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
29 ประชาสัมพันธ์เรื่อง การระงับการใช้เส้นทางชั่วคราว
30 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มีนาคม 2563
31 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563
32 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
33 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
34 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนและการป้องกันตนเองจาก โรคระบาด COVID-19
35 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
36 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดน่าน มีกำหนดออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯ และนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยราชการ ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง
37 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป และการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
38 รายงานผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
39 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
40 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างน้ำรี
41 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนมกราคม 2563
42 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563
43 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่มาให้บริการประชาชนที่จังหวัดน่าน
44 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4-2562
45 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562
46 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
47 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
48 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนตุลาคม 2562
49 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
50 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
51 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ แก่ประชาชน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี 2562
52 ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
53 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
54 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
55 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
56 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกพื้นทีตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ และนั่งเวรให้คำปรึกษา
57 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณสะพานลำน้ำและ
58 รายงานผลการติดตามประเมิณผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
59 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน สิงหาคม 2562
60 รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
61 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
62 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
63 รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำปุ่ยชีวภาพ บ้านเฟือยลุง
64 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
65 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน
66 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
67 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
68 การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
69 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
70 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
71 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ปี พ.ศ.2561
72 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
73 รายงานแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๖๑
74 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง นโยบาย/มาตรการเพื่อสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
75 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
76 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
77 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ครั้งที่ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
78 เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562
79 เรื่อง รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
80 การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
81 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
82 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562
83 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
84 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
85 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
86 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
87 เรื่อง แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
88 ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
89 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสภาฯ สามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
90 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่1
91 เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561
92 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือน มกราคม 2562
93 เรื่อง เชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
94 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2562 (เล่ม)
95 เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2562
96 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
97 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนธันวาคม 2561
98 ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นประจำปี2562
99 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561
100 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนพฤศจิกายน 2561
101 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนตุลาคม 2561
102 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
103 เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561
104 กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนพฤษจิกายน 2561 วันที่ 6 พฤษจิกายน 2561 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
105 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ครั้งที่ 2 (ไตรมาส 3-4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียด)
106 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ครั้งที่ 2 (ไตรมาส 3-4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
107 แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
108 แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
109 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)
110 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
111 เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561
112 เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
113 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
114 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
115 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
116 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
117 เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน 1 เม.ย.2561 - ก.ย. 2561
118 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2561
119 เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
120 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนกันยายน 2561
121 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนสิงหาคม 2561
122 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนกรกฎาคม 2561
123 เรื่อง กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนตุลาคม 2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
124 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
125 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้างเดือนมิถุนายน 2561
126 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนพฤษภาคม 2561
127 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนเมษายน 2561
128 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนมีนาคม 2561
129 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561
130 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนมกราคม 2561
131 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนธันวาคม 2560
132 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนพฤศจิกายน 2560
133 สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนตุลาคม 2560
134 เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ต.ค.2560 - เม.ย. 2561
135 เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี 2562
136 เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
137 รื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
138 รื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
139 รื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน มกราคม 2561 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
140 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
141 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
142 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
143 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 วันศุกร์ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
144 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
145 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง นโยบาย/มาตรการเพื่อสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
146 คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง
147 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2561
148 โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๑
149 ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม
150 ประชาสัมพันธ์ปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน
151 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
152 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
153 เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2561
154 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ครั้งที่ 1 (ไตรมาส 1-2 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
155 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
156 เรื่อง แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ 2561
157 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
158 เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลรักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก
159 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
160 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เทศบาลตำบลทุ่งช้างเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561
161 เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2561
162 เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี 2562
163 เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561)
164 เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2561
165 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
166 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561
167 ประชาสัมพันธ์เพื่อสอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน
168 ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งช้างได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลทุ่งช้างจึงรายงานสรุปผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน การปฏิบัติงาน หรือดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
169 เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แก้ไขถึง(ครั้งที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
170 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
171 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
172 เรื่อง สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ
173 เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560
174 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2560
175 เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
176 เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
177 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 วันจันทร์ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
178 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 วันจันทร์ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
179 เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
180 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
181 เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานเทศบาล
182 เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น
183 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
184 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลทุ่งช้าง
185 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560
186 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 พ.ศ. 2560
187 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
188 คู่มือประชาชนสำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน3เล่ม)
189 คู่มือประชาชนสำนักปลัด (งานเทศกิจ2เล่ม)
190 คู่มือประชาชนสำนักปลัด (งานการเจ้าหน้าที่5เล่ม)
191 คู่มือประชาชนกองสารธาณสุขและสิ่งแวดล้อม (12เล่ม)
192 คู่มือประชาชนกองช่าง (งานโยธา15เล่ม)
193 คู่มือประชาชนกองช่าง (งานกิจการประปา 4 เล่ม)
194 คู่มือประชาชนกองคลัง (งานจัดเก็บรายได้15เล่ม)
195 คู่มือประชาชนสำนักปลัด (งานทะเบียนและบัตร 58เล่ม)
196 เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
197 เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
198 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
199 เรื่อง การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
200 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
201 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2559
202 เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
203 เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
204 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
205 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
206 ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
207 เรื่อง ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ.2561) ครั้งที่ 2
208 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
209 เรื่อง การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๘
210 คู่มือประชาชนสำนักปลัดเทศบาล งานทะเบียนและบัตร
211 คู่มือประชาชนกองสาธารณสุข
212 คู่มือประชาชนกองช่าง งานโยธาและและผังเมือง
213 คู่มือประชาชนกองคลัง งานจัดเก็บรายได้
214 คู่มือประชาชนสำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน
215 คู่มือประชาชนสำนักปลัดเทศบาล งานเทศกิจ
216 คู่มือประชาชนสำนักปลัดเทศบาล งานเจ้าหน้าที่
217 คู่มือ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แผนพัฒนาสามปี
218 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
219 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
220 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558 – 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
221 แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
222 แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
223 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
224 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
225 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ ๒๕๕๙-๒๕๖๑
226 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ ๒๕๕๘-๒๕๖๐
227 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๕๗ สมัยสามัญสมัยที่ ๔
228 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๕๗ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ที่ ๒
229 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๕๗ สมัยสามัญสมัยที่ ๓
230 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๕๗ สมัยสามัญสมัยที่ ๒
231 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๕๗ สมัยสามัญสมัยที่ ๑
232 แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
233 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๕๙
234 แผนยุทธศาสตร์ ๕๓-๕๗
235 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
236 ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีท้องถิ่น
237 เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์
238 ดาวน์โหลดเอกสาร ทะเบียนราษฎร์ การแจ้งตาย
239 ดาวน์โหลดเอกสาร ใบคำร้องขอเลขรหัสทะเบียนบ้าน
240 ดาวน์โหลดเอกสาร ทะเบียนราษฎร์ การแจ้งย้ายออกทะเบียนบ้าน
241 ดาวน์โหลดเอกสาร ทะเบียนราษฎร์ การแจ้งเกิด
242 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
243 ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ
244 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖o) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
245 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
246 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖o) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
247 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง(พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๒)
248 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
249 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
250 ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ
251 ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.๕)ประจำปี ๒๕๕๗-๒๕๖o
252 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
253 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๖
254 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
255 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
256 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙)
257 ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง