Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม

ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์

 

ลำดับที่

เรื่อง

จำนวนผู้ชม

วันที่ลงประกาศ

1

    คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

10

5มีนาคม2564

2

    คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี

11

5มีนาคม2564

3

    คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

10

5มีนาคม2564

4

    การประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล

11

3มีนาคม2564

5

    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562

11

3มีนาคม2564

6

    หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวข้องกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562

6

3มีนาคม2564

7

    รายงานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลและผลการบริหารการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

9

1มีนาคม2564

8

    แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

17

1มีนาคม2564

9

    รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี พ.ศ.2564

6

1มีนาคม2564

10

    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) (ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1)

6

1มีนาคม2564

11

    กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

6

1มีนาคม2564

12

    การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

5

1มีนาคม2564

13

    แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 1)

15

1มีนาคม2564

14

    กำหนดจำนวน สถาที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำและปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้างและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

34

11กุมภาพันธ์2564

15

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน มกราคม 2564

29

11กุมภาพันธ์2564

16

    คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

27

9กุมภาพันธ์2564

17

    การให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคุ้มครองสิทธฺแก่ประชาชน การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

44

20มกราคม2564

18

    ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปีพศ.2564

54

20มกราคม2564

19

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน ธันวาคม 2563

61

13มกราคม2564

20

    การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ เดือน มกราคม 2564

76

4มกราคม2564

21

    ขอเชิญชวนยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ ภายในเดือนมกราคม-มีนาคม

84

21ธันวาคม2563

22

    ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น

105

16ธันวาคม2563

23

    ประชาสัมพันธ์บทกำหนดโทษการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

114

26พฤศจิกายน2563

24

    รายงานผลให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน ตุลาคม 2563

133

5พฤศจิกายน2563

25

    ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

134

29ตุลาคม2563

26

    ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

133

29ตุลาคม2563

27

    สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

129

28ตุลาคม2563

28

    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

126

12ตุลาคม2563

29

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน กันยายน 2563

97

12ตุลาคม2563

30

    ผลการประเมิน ITAS ประจำปีงบประมาณ 2563

108

8ตุลาคม2563

31

    รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 (ข้อมูลรอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

118

8ตุลาคม2563

32

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน สิงหาคม 2563

135

11กันยายน2563

33

    ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง สือประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ของ ปปช.

172

28สิงหาคม2563

34

    ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง 3Rs

144

24สิงหาคม2563

35

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

183

7สิงหาคม2563

36

    ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดออกแบบตราสัญลักษ์ น่าน เมื่องแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านสร้างสรรค์

189

16กรกฎาคม2563

37

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มิถุนายน 2563

211

16กรกฎาคม2563

38

    การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและภูมิคุ้มกันยาเสพติดในช่วงเดือนมิถุนายน ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด

182

29มิถุนายน2563

39

    การใช้งานแฟลตฟอร์ม ไทยชนะ

219

18มิถุนายน2563

40

    บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

202

9มิถุนายน2563

41

    การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563

185

9มิถุนายน2563

42

    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

204

5มิถุนายน2563

43

    ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

189

26พฤษภาคม2563

44

    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประปา เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

226

8พฤษภาคม2563

45

    ประชาสัมพันธ์เรื่อง การระงับการใช้เส้นทางชั่วคราว

200

13เมษายน2563

46

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มีนาคม 2563

221

8เมษายน2563

47

    รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563

231

7เมษายน2563

48

    รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

156

1เมษายน2563

49

    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563

232

25มีนาคม2563

50

    ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนและการป้องกันตนเองจาก โรคระบาด COVID-19

223

18มีนาคม2563

51

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

213

6มีนาคม2563

52

    สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดน่าน มีกำหนดออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯ และนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยราชการ ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง

243

28กุมภาพันธ์2563

53

    แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป และการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

237

26กุมภาพันธ์2563

54

    รายงานผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

202

25กุมภาพันธ์2563

55

    ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

193

22กุมภาพันธ์2563

56

    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างน้ำรี

209

6กุมภาพันธ์2563

57

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนมกราคม 2563

201

6กุมภาพันธ์2563

58

    ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563

205

10มกราคม2563

59

    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่มาให้บริการประชาชนที่จังหวัดน่าน

224

28พฤศจิกายน2562

60

    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4-2562

190

28พฤศจิกายน2562

61

    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

196

28พฤศจิกายน2562

62

    ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

124

15พฤศจิกายน2562

63

    รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

205

13พฤศจิกายน2562

64

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนตุลาคม 2562

194

12พฤศจิกายน2562

65

    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

206

4พฤศจิกายน2562

66

    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

188

4พฤศจิกายน2562

67

    รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ แก่ประชาชน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี 2562

202

31ตุลาคม2562

68

    ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ

207

28ตุลาคม2562

69

    รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

221

21ตุลาคม2562

70

    รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

263

21ตุลาคม2562

71

    รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

170

21ตุลาคม2562

72

    ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกพื้นทีตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ และนั่งเวรให้คำปรึกษา

184

21ตุลาคม2562

73

    เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณสะพานลำน้ำและ

209

8ตุลาคม2562

74

    รายงานผลการติดตามประเมิณผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

210

25กันยายน2562

75

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน สิงหาคม 2562

195

18กันยายน2562

76

    รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน กรกฏาคม 2562

208

18กันยายน2562

77

    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

224

29สิงหาคม2562

78

    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

216

27สิงหาคม2562

79

    รายงานผลการดำเนินงานโครงการทำปุ่ยชีวภาพ บ้านเฟือยลุง

126

8สิงหาคม2562

80

    ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

223

5สิงหาคม2562

81

    สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

241

1สิงหาคม2562

82

    ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562

239

9กรกฎาคม2562

83

    สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562

235

9กรกฎาคม2562

84

    การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

288

25มิถุนายน2562

85

    มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

242

25มิถุนายน2562

86

    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

288

19มิถุนายน2562

87

    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ปี พ.ศ.2561

279

19มิถุนายน2562

88

    รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

256

18มิถุนายน2562

89

    รายงานแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๖๑

279

11มิถุนายน2562

90

    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง นโยบาย/มาตรการเพื่อสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

280

11มิถุนายน2562

91

    ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

401

4มิถุนายน2562

92

    ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562

310

22พฤษภาคม2562

93

    ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ครั้งที่ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

323

10พฤษภาคม2562

94

    เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562

253

1พฤษภาคม2562

95

    เรื่อง รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

267

29เมษายน2562

96

    การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2

259

25เมษายน2562

97

    เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

266

25เมษายน2562

98

    สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562

264

4เมษายน2562

99

    เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

254

4เมษายน2562

100

    รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

298

1เมษายน2562

101

    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

239

22มีนาคม2562

102

    เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

820

20มีนาคม2562

103

    เรื่อง แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

255

13มีนาคม2562

104

    ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่

264

13มีนาคม2562

105

    เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสภาฯ สามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563

256

26กุมภาพันธ์2562

106

    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่1

214

21กุมภาพันธ์2562

107

    เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561

226

15กุมภาพันธ์2562

108

    สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือน มกราคม 2562

217

12กุมภาพันธ์2562

109

    เรื่อง เชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

219

11กุมภาพันธ์2562

110

    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2562 (เล่ม)

263

11กุมภาพันธ์2562

111

    เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2562

242

6กุมภาพันธ์2562

112

    เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562

230

31มกราคม2562

113

    สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนธันวาคม 2561

221

7มกราคม2562

114

    ประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิ่นประจำปี2562

274

2มกราคม2562

115

    จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2561

196

15ธันวาคม2561

116

    สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนพฤศจิกายน 2561

224

14ธันวาคม2561

117

     สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนตุลาคม 2561

224

28พฤศจิกายน2561

118

    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561

205

15พฤศจิกายน2561

119

    เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561

225

5พฤศจิกายน2561

120

    กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนพฤษจิกายน 2561 วันที่ 6 พฤษจิกายน 2561 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

221

2พฤศจิกายน2561

121

    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ครั้งที่ 2 (ไตรมาส 3-4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รายละเอียด)

276

30ตุลาคม2561

122

    เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ครั้งที่ 2 (ไตรมาส 3-4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

223

30ตุลาคม2561

123

    แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

278

30ตุลาคม2561

124

    แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

217

30ตุลาคม2561

125

    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 - 2 (เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561)

247

30ตุลาคม2561

126

    สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

304

26ตุลาคม2561

127

    เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561

254

26ตุลาคม2561

128

    เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

211

19ตุลาคม2561

129

    เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

222

8ตุลาคม2561

130

    เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

249

8ตุลาคม2561

131

    เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

215

8ตุลาคม2561

132

    เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

199

8ตุลาคม2561

133

    เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน 1 เม.ย.2561 - ก.ย. 2561

244

5ตุลาคม2561

134

    เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2561

208

5ตุลาคม2561

135

    เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

238

3ตุลาคม2561

136

     สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนกันยายน 2561

219

3ตุลาคม2561

137

     สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนสิงหาคม 2561

214

3ตุลาคม2561

138

     สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนกรกฎาคม 2561

214

3ตุลาคม2561

139

    เรื่อง กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพเดือนตุลาคม 2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

214

3ตุลาคม2561

140

    เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

214

3ตุลาคม2561

141

    สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้างเดือนมิถุนายน 2561

218

27กันยายน2561

142

    สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนพฤษภาคม 2561

187

27กันยายน2561

143

    สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนเมษายน 2561

217

27กันยายน2561

144

    สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนมีนาคม 2561

228

27กันยายน2561

145

    สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2561

216

27กันยายน2561

146

    สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนมกราคม 2561

215

27กันยายน2561

147

    สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนธันวาคม 2560

213

27กันยายน2561

148

    สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนพฤศจิกายน 2560

220

27กันยายน2561

149

    สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือนตุลาคม 2560

223

27กันยายน2561

150

     เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ต.ค.2560 - เม.ย. 2561

206

27กันยายน2561

151

    เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี 2562

211

26กันยายน2561

152

    เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562

209

26กันยายน2561

153

    รื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

208

18กันยายน2561

154

    รื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

237

18กันยายน2561

155

    รื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน มกราคม 2561 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

197

18กันยายน2561

156

    เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

249

27สิงหาคม2561

157

    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2

211

9สิงหาคม2561

158

    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561

217

9สิงหาคม2561

159

    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 วันศุกร์ที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

217

8สิงหาคม2561

160

    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

247

20กรกฎาคม2561

161

    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง นโยบาย/มาตรการเพื่อสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

291

20กรกฎาคม2561

162

    คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

220

13กรกฎาคม2561

163

    เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2561

246

6กรกฎาคม2561

164

    โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี ๒๕๖๑

179

25มิถุนายน2561

165

    ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม

223

7มิถุนายน2561

166

    ประชาสัมพันธ์ปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน

214

7มิถุนายน2561

167

    เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

213

31พฤษภาคม2561

168

    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

195

16พฤษภาคม2561

169

    เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2561

187

26เมษายน2561

170

    เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ครั้งที่ 1 (ไตรมาส 1-2 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

212

26เมษายน2561

171

    ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

236

18เมษายน2561

172

    เรื่อง แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ 2561

220

20มีนาคม2561

173

    เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

205

15มีนาคม2561

174

    เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลรักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เด็กเล็ก

208

2มีนาคม2561

175

    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

230

27กุมภาพันธ์2561

176

    เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) เทศบาลตำบลทุ่งช้างเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561

253

15กุมภาพันธ์2561

177

    เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี 2561

217

15กุมภาพันธ์2561

178

    เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี 2562

221

7กุมภาพันธ์2561

179

    เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561)

275

7กุมภาพันธ์2561

180

    เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2561

218

23มกราคม2561

181

    เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

234

23มกราคม2561

182

    เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561

234

16มกราคม2561

183

    ประชาสัมพันธ์เพื่อสอดแทรกแนวคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ประชาชน

234

10มกราคม2561

184

    ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งช้างได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลทุ่งช้างจึงรายงานสรุปผลการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน การปฏิบัติงาน หรือดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

207

21ธันวาคม2560

185

    เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แก้ไขถึง(ครั้งที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

232

27พฤศจิกายน2560

186

    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

227

15พฤศจิกายน2560

187

    เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

244

13พฤศจิกายน2560

188

    เรื่อง สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ

258

7พฤศจิกายน2560

189

     เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560

226

1พฤศจิกายน2560

190

    เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2560

225

27ตุลาคม2560

191

    เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

270

25ตุลาคม2560

192

    เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

248

22สิงหาคม2560

193

    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 วันจันทร์ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

198

15สิงหาคม2560

194

    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 วันจันทร์ที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

192

15สิงหาคม2560

195

    เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

202

24กรกฎาคม2560

196

    เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560

233

5กรกฎาคม2560

197

    เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานเทศบาล

208

28มิถุนายน2560

198

    เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น

235

21มิถุนายน2560

199

    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560

197

13มิถุนายน2560

200

    ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลทุ่งช้าง

206

3พฤษภาคม2560

201

    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560

203

3พฤษภาคม2560

202

    ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1 พ.ศ. 2560

252

19เมษายน2560

203

    ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560

256

7เมษายน2560

204

    คู่มือประชาชนสำนักปลัด (งานพัฒนาชุมชน3เล่ม)

233

29มีนาคม2560

205

    คู่มือประชาชนสำนักปลัด (งานเทศกิจ2เล่ม)

243

29มีนาคม2560

206

    คู่มือประชาชนสำนักปลัด (งานการเจ้าหน้าที่5เล่ม)

220

29มีนาคม2560

207

    คู่มือประชาชนกองสารธาณสุขและสิ่งแวดล้อม (12เล่ม)

342

29มีนาคม2560

208

    คู่มือประชาชนกองช่าง (งานโยธา15เล่ม)

269

29มีนาคม2560

209

    คู่มือประชาชนกองช่าง (งานกิจการประปา 4 เล่ม)

231

29มีนาคม2560

210

    คู่มือประชาชนกองคลัง (งานจัดเก็บรายได้15เล่ม)

219

29มีนาคม2560

211

    คู่มือประชาชนสำนักปลัด (งานทะเบียนและบัตร 58เล่ม)

253

29มีนาคม2560

212

    เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

249

21มีนาคม2560

213

    เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560

279

26มกราคม2560

214

    เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560

260

24มกราคม2560

215

    เรื่อง การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

239

19ธันวาคม2559

216

    เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

240

19ธันวาคม2559

217

    ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2559

304

25พฤศจิกายน2559

218

    เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

251

21พฤศจิกายน2559

219

    เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

262

18ตุลาคม2559

220

    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

293

4ตุลาคม2559

221

    ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

317

1สิงหาคม2559

222

    ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559

323

25กรกฎาคม2559

223

     เรื่อง ประกาศการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ.2561) ครั้งที่ 2

329

12พฤษภาคม2559

224

    เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

319

15ธันวาคม2558

225

    เรื่อง การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๘

344

9ธันวาคม2558

226

    คู่มือประชาชนสำนักปลัดเทศบาล งานทะเบียนและบัตร

356

25พฤศจิกายน2558

227

    คู่มือประชาชนกองสาธารณสุข

331

25พฤศจิกายน2558

228

    คู่มือประชาชนกองช่าง งานโยธาและและผังเมือง

338

25พฤศจิกายน2558

229

    คู่มือประชาชนกองคลัง งานจัดเก็บรายได้

329

25พฤศจิกายน2558

230

    คู่มือประชาชนสำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชน

276

25พฤศจิกายน2558

231

    คู่มือประชาชนสำนักปลัดเทศบาล งานเทศกิจ

290

25พฤศจิกายน2558

232

    คู่มือประชาชนสำนักปลัดเทศบาล งานเจ้าหน้าที่

283

25พฤศจิกายน2558

233

    คู่มือ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แผนพัฒนาสามปี

277

23พฤศจิกายน2558

234

    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

281

23พฤศจิกายน2558

235

    รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

289

23พฤศจิกายน2558

236

    แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558 – 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

267

20พฤศจิกายน2558

237

     แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

279

10พฤศจิกายน2558

238

     แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

272

10พฤศจิกายน2558

239

    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

255

10พฤศจิกายน2558

240

     เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

297

10พฤศจิกายน2558

241

    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ ๒๕๕๙-๒๕๖๑

321

10พฤศจิกายน2558

242

     แผนพัฒนาสามปี พ.ศ ๒๕๕๘-๒๕๖๐

262

10พฤศจิกายน2558

243

    การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๕๗ สมัยสามัญสมัยที่ ๔

280

18พฤษภาคม2558

244

    การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๕๗ สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ที่ ๒

285

18พฤษภาคม2558

245

    การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๕๗ สมัยสามัญสมัยที่ ๓

322

18พฤษภาคม2558

246

    การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๕๗ สมัยสามัญสมัยที่ ๒

303

18พฤษภาคม2558

247

    การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๕๗ สมัยสามัญสมัยที่ ๑

282

18พฤษภาคม2558

248

    แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

256

15พฤษภาคม2558

249

    แผนพัฒนาสามปี พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๕๙

317

15พฤษภาคม2558

250

    แผนยุทธศาสตร์ ๕๓-๕๗

251

15พฤษภาคม2558

251

    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

251

15พฤษภาคม2558

252

    ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีท้องถิ่น

281

6พฤษภาคม2558

253

    เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์

298

29เมษายน2558

254

    ดาวน์โหลดเอกสาร ทะเบียนราษฎร์ การแจ้งตาย

282

23เมษายน2558

255

    ดาวน์โหลดเอกสาร ใบคำร้องขอเลขรหัสทะเบียนบ้าน

305

23เมษายน2558

256

    ดาวน์โหลดเอกสาร ทะเบียนราษฎร์ การแจ้งย้ายออกทะเบียนบ้าน

271

23เมษายน2558

257

    ดาวน์โหลดเอกสาร ทะเบียนราษฎร์ การแจ้งเกิด

272

23เมษายน2558

258

    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

270

17กุมภาพันธ์2558

259

    ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ

283

10ตุลาคม2557

260

    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖o) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑

258

9ตุลาคม2557

261

    ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

384

9ตุลาคม2557

262

    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖o) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

282

3ตุลาคม2557

263

    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง(พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๖๒)

275

3ตุลาคม2557

264

    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

283

2ตุลาคม2557

265

    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

328

21กรกฎาคม2557

266

    ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ

291

29เมษายน2557

267

    ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.๕)ประจำปี ๒๕๕๗-๒๕๖o

292

27พฤศจิกายน2556

268

    ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

298

30ตุลาคม2556

269

    รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๕๖

403

30ตุลาคม2556

270

    ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

396

8ตุลาคม2556

271

    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑

316

20กันยายน2556

272

    ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙)

317

7มิถุนายน2556

273

    ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

326

1พฤษภาคม2556