Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม


สำนักปลัดเทศบาล

 

จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
 
 

 


นายดนูทัศน์ วัดคำ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

นางสาวติยภา สัจจา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

 

นางสายรุ้ง นาคทั่ง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 


น.ส. จารุวรรณ นันทิยา

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 


นายโยธิน รัตนวงศ์

นักจัดการงานเทศกิจชำนาญการ

นางวรางคณา บริรักษ์ตังกุล

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 


น.ส.วาสนา ป้องสา

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

 


จ.อ. เสน่ห์ สอนใจ

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน


น.ส. สุพรรณี มีสา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 


 


นางพลอยฉัตร มะลิลม

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

 


นายทนงศักดิ์ ปลอบโยน

เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

 

 


นายชยกฤต รัตนะ

นิติกรชำนาญการ