Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวรพล ผลหอม

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 


นางดาเรศ สินสกุลวิวัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 


นางสาวชนนี โทปุรินทร์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายชาตรี สมแสง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางปริยากร ณ น่าน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ