Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองยุทธศาตร์และงบประมาณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม


กองยุทธศาตร์และงบประมาณ

 

นางวิชชุดา วรรณภพ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์และงบประมาณ

 

นางจรวยพร กัตติยา

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 

 

นางขวัญลดา วัดคำ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวกัลยกร ตามัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ