Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ประกาศสภาเทศบาลฯ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2563
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศเชิญประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเชิญประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลทุ่งช้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลทุ่งช้างเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)เทศบาลตำบลทุ่งช้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตำบลทุ่งช้างเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่2) พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเผ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 สำหรับสถานที่ราชการ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ITAS
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รายงานผลกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง อนุมัติจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง อนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563
แผนบริหารจัดการจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
กกต.ท้องถิ่น"บุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น"
รูปเล่ม ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงเครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงเครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1
ประกาศทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง อัตราการจัดเก็บอากรฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการโรงฆ่าสัตว์
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรับลง ทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2563 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564และคนพิการรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกรณีพื้นที่นาข้าวถูกน้ำกัดเซาะ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการติดตามประเมิณผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศสภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน
ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑-๒
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITAS)
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณียืมพัสดุ
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง จัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างใหม่ของแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563)ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ