Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม

ชื่อกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพโรงทานและน้ำดื่ม ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562

รายละเอียด

ตามที่อำเภอทุ่งช้าง จะดำเนินการจัดงานพิธีสร้างองค์พระพุทธมิ่งมงคลมหามุนีศรีทุ่งช้าง (หลวงพ่อทันใจ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2562 ณ สวนบริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษกอำเภอทุ่งช้าง ซึ่งจะมีคณะสงฆ์ในเขตอำเภอทุ่งช้างและประชาชนอำเภอทุ่งช้างมาร่วมสร้างองค์พระพุทธมิ่งมงคลมหามุนีศรีทุ่งช้าง (หลวงพ่อทันใจ) ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก นั้น ดังนั้น จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพโรงทานและน้ำดื่ม ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 ดังนี้ 1.วันที่ 20 มิถุนายน 2562 อาหารมื้อกลางวัน 2.วันที่21 มิถุนายน 2562 อาหารมื้อเย็น โดยให้ประสานมายังนางจิดาภา อิงควาฤทฐากูร ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เบอร์โทรศัพท์ 091-685-2522, สำนักปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง โทรฯ 0-5479-5522 ต่อ 104 หรือกองการศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งช้าง 0-5479-5522 ต่อ 117 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ก่อนเวลา 16.00 น.

เริ่มกิจกรรมวันที่

20มิถุนายน2562