Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น.นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างอพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรค พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอทุ่ง

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วย นางจิดาภา อิงควาฤทฐากูรและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมแห่องค์กฐินไปวัดราษฎร์บำรุง เพื่อร่วมสมโภชตามประเพณี

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมรับรางวัลเกียรติยศ คนดีศรีล้านนาประจำปี 2563 สาขา พัฒนาหน่วยงานและองค์กรดีเด่น

21 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพของกลุ่มผู้พิการ/กลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

4 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานพิธีปิด โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคในฤดูฝน ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมู่บ้านทุ่งผึ้ง

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งช้างช้าง มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยได้มอบสิ่งของอาหารแห้งและปัจจัยเงินสดให้แก่เทศบาล 3 แห่ง

นางทัศนีย์ ขัดสี
นายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2563
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-

มุม Admin

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศสภาเทศบาลฯ ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2563
ดูประกาศทั้งหมด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน กันยายน 2563
ผลการประเมิน ITAS ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 (ข้อมูลรอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน สิงหาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง สือประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ของ ปปช.
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง 3Rs
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
20สิงหาคม2563 !---ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน มีกำหนดออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้างและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมาย แก่ประชาชนและหน่วยราชการในเขต
5มีนาคม2563 !---สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยราชการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 1
29ตุลาคม2562 !---ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านมอญ หมู่ 6
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสลี หมู่ 1
ประกาศราคากลาง ถนน คสล. หมู่ 1
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้ง CCTV
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกรกฏาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. (บริเวณหลังตลาดสด) บ้านเฟือยลุง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระดับรางระบายน้ำในหมู่บ้าน(บ้านสลี)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองคสล.ชนิดตัวยูไม่ฝาปิด(นานางบัวไหล) บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองคสล.ชนิดตัวยูไม่ฝาปิด(นานายเดช)นาทุ่งอ่าง บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองคสล.ชนิดตัวยูไม่ฝาปิด(นานายหวัน) บ้านเฟือยลุง
ดูประกาศทั้งหมด