Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองยุทธศาตร์และงบประมาณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 06.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงาน เจ้าที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดเฟือยลุง

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสรศักดิ์ น้ำตอง ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2564

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญช่วย คำยันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ตรวจเยี่ยมภารกิจล้างตลาดสด ประจำสัปดาห์ โดยพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมภารกิจ

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคัดแยกขยะต้นทางด้วยแนวคิด Zero Waste Community เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 06.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงาน เจ้าที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดดวงคำ

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายอำนวย สัตยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

วันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอำนวย สัตยวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริ ฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 บ้านสันกลาง หมู่ 5 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พร้อมนี้ นายวรพล ผลหอม ผอ.ก

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานการประชุมพนักงานประจำเดือนกันยายน เพื่อแจ้งข้อราชการและข้อหารือต่างๆ รวมทั้งการบริหารราชการอย่างโปร่งใส ตามหลักธรรมมภิบาล

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.30น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ครั้งที่3/2564

นายวินัย พนาขวา
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2564
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-

มุม Admin

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี 2564
ดูประกาศทั้งหมด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 (ข้อมูลรอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 (ข้อมูลรอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประชาสัมพันธ์การอบรมและสัมมนา การพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดน่าน
รายงานผลคะแนน ITA ประจำปี 2564 และการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
20สิงหาคม2563 !---ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน มีกำหนดออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้างและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมาย แก่ประชาชนและหน่วยราชการในเขต
5มีนาคม2563 !---สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยราชการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 1
29ตุลาคม2562 !---ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านดอนชัย หมู่ 3
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสลี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3
ประกาศราคากลางก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านดอนชัย หมู่ 3
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านทุ่งผึ้ง (หน้าบ้านนางปินคำ ขันไชย)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(หน้าบ้านนายประดิษฐ์ มานิตย์ บ้านทุ่งผึ้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2/2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
ดูประกาศทั้งหมด