Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


ผู้บริหาร/ปลัดเทศบาล/พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมบริจาคสิ่งของ อาหาร น้ำดื่ม ผลไม้ ฯลฯ เพื่อแบ่งปันและให้ความช่วยเหลือประชาชน ในการดำรงชีวิตจากสถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายดนูทัศน์ วัดคำ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ประชุมพนักงานเทศบาลภายในสำนักปลัดเทศบาล เพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วย หัวส่วนราชการ ร่วมประชุมเพื่อแจ้งข้อข้าราชการต่าง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.15 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ป่าบริเวณด้านหลัง โรงพยาบาลทุ่งช้าง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกทัศนีย์ ขัดสี และท่านปลัดบัญฑิต พรหมรักษ์ พร้อมด้วยจิตอาสา 100 คน ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างและประชาชนได้ร่วมใจกันนำน้ำผสมสารเคมี และน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น.นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง มอบอุปกรณ์ในโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา(covid19) เช่นหน้ากากอนามัย เจลล้างมือและเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด ณ บ้านเฟือยลุง แล

วันที่ 14 เมษายน 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างและประชาชนได้ร่วมใจกันนำน้ำผสมสารเคมี และน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019

นางทัศนีย์ ขัดสี
นายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2563
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-

มุม Admin

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเผ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 สำหรับสถานที่ราชการ พ.ศ.2563
ดูประกาศทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประปา เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การระงับการใช้เส้นทางชั่วคราว
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มีนาคม 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนและการป้องกันตนเองจาก โรคระบาด COVID-19
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
5มีนาคม2563 !---สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยราชการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 1
29ตุลาคม2562 !---ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
20มิถุนายน2562 !---ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพโรงทานและน้ำดื่ม ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.(นานายประดิษฐ์ ทิพย์ปัญญา)บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(ปากทางเข้าป่าสุสาน)บ้านดอนชัย
ประกาศราคากลางถนนคสล.พร้อมเทลานคอนกรีตที่จอดรถป่าสุสานบ้านทุ่งผึ้ง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกั้นตลิ่งพร้อมงานขุดดินหน้าฝาย(ลำน้ำเลียบ) บ้านเฟือยลุง หมู่ 9
ประกาศผู้ชนะก่อสร้างเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ต.และ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ตำบลทุ่งช้าง
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.ทางลงป่าสุสานพร้อมรางระบายน้ำ ลำห้วยเต๋ย บ้านดอนชัย
ประกาศราคากลางขุดลอกเปิดทางน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย (ลำน้ำและเหนือ)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. ชนิดตัวยูไม่มีฝาปิด (นาแม่ลำเจียก สะสม)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางลงสระน้ำข้างวัดเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ตำบลและ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2563
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางลงป่าสุสานพร้อมรางระบายน้ำ ลำห้วยเต๋ย บ้านดอนชัย
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านดอนชัย
ดูประกาศทั้งหมด