Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และ จ.ส.อ.บัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการพระราชดำริ(บ้านทุ่งช้าง)

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดสุขศรี บ้านสลี

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกพ่นหมอกควันบ้านแพะกลาง

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นาง ทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริบ้านทุ่งผึ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางทัศนีย์ ขัดสี ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้เปิดการประชุมหลักประกันฯ ครั้งที่ ๓ ๒๕๖๒ กล่าวรายงาน โดยจ.ส.อ.บัณฑิต พรหมรักษ์ เลขานุการกองทุนหลักประกั

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉล

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสวนสาธารณะ "สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิ

เมื่อวันที่ 12. สิงหาคม 2562 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น นางทัศนีย์ ขัดสี นายก เทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้กล่าวรายงาน โครงการออกกำลังกาย "อำเภอทุ่งช้าง ฮักสุขภาพ โดย นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นาย อำเภอทุ่งช้าง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สวนอุ่นไอรั

นางทัศนีย์ ขัดสี
นายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2562
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-

มุม Admin

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ดูประกาศทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
20มิถุนายน2562 !---ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพโรงทานและน้ำดื่ม ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562
รายงานผลแผน คตง.ไตรมาส 3
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดตัวยูแบบไม่มีฝาปิด บ้านมอญ หมู่ 6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 62
แผนการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานแผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์แผน คตง. ปี 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาที่พักคอยผู้ปกครองศพด.บ้านเฟือยลุง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเฟือยลุง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2562
ดูประกาศทั้งหมด