Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง,พนักงานเทศบาลและจิตอาสา ร่วมทำความสะอาดวัดราษฎร์บำรุง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข


วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง,พนักงานเทศบาลและจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ88พรรษาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างนำคณะศึกษาดูงานตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชนประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมบ้านมหาโพธิ์,ศูนย์การกำจัดขยะเทศบาลเมืองน่านและศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลท่าวังผา


ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมอำเภอทุ่งช้าง


นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลและ ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ


นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมงานรดน้ำดำหัวและขอพรนายอำเภอทุ่งช้าง


นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ


นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562


นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

 

 

 

 

 

 

นางทัศนีย์ ขัดสี
นายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2562
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-

มุม Admin

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ครั้งที่ 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562
เรื่อง รับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเฟือยลุง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประกาศราคากลางงานฝังกลบบ่อขยะ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านทุ่งช้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านทุ่งช้าง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนมกราคม 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางเข้าบ้านนายสุเมศธ์) บ้านแพะกลาง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.(ทางเข้าหมู่บ้าน) บ้านแพะกลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทางลงแม่น้ำน่าน) บ้านดอนชัย หมู่ 3
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดไม่มีฝาปิด บ้านสลี หมุ่ 1
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดไม่มีฝาปิด บ้านสลี หมู่ 1
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2561
ดูประกาศทั้งหมด