Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.30 น. ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานประชุมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 3กรกฎาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ณ วัดเฟือยลุง

วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมเดินทางมาส่ง นางสาวกัจชามาศ รัตนกมลชัยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัีติงาานพร้อมทั้งต้อนรับนายวรพล ผลหอม ผู้อำนวยการกองสาธ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้างลงพื้นที่เพื่อมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

วนที่ 5 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

นางทัศนีย์ ขัดสี
นายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2563
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-

มุม Admin

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลทุ่งช้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลทุ่งช้างเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)เทศบาลตำบลทุ่งช้างเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เทศบาลตำบลทุ่งช้างเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่2) พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
ดูประกาศทั้งหมด
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและภูมิคุ้มกันยาเสพติดในช่วงเดือนมิถุนายน ใช้ชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
การใช้งานแฟลตฟอร์ม ไทยชนะ
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานประปา เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
5มีนาคม2563 !---สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยราชการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 1
29ตุลาคม2562 !---ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
20มิถุนายน2562 !---ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพโรงทานและน้ำดื่ม ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. (บริเวณหลังตลาดสด) บ้านเฟือยลุง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระดับรางระบายน้ำในหมู่บ้าน(บ้านสลี)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองคสล.ชนิดตัวยูไม่ฝาปิด(นานางบัวไหล) บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองคสล.ชนิดตัวยูไม่ฝาปิด(นานายเดช)นาทุ่งอ่าง บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมืองคสล.ชนิดตัวยูไม่ฝาปิด(นานายหวัน) บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดตัวยูไม่มีฝาปิด(นาปากป่อง)บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดตัวยูไม่มีฝาปิด(บริเวณหลังตลาดสด)บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดตัวยูไม่มีฝาปิด(บริเวณหลังบ้านนายจันทร์ นาระทะ)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดตัวยูไม่มีฝาปิด(นาเหมืองหลวง)บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล.(นานายประดิษฐ์ ทิพย์ปัญญา)บ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม(ปากทางเข้าป่าสุสาน)บ้านดอนชัย
ประกาศราคากลางถนนคสล.พร้อมเทลานคอนกรีตที่จอดรถป่าสุสานบ้านทุ่งผึ้ง
ดูประกาศทั้งหมด