Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


กิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 11 มีนาคม2563 นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอทุ่งช้างและนางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยกำนัน ผญบ.กองกำลังจิตอาสา ตำรวจ โรงเรียน แขวงการทางน่านที่2 หมวดการทาง ฯลฯ ได้ดำเนินการโครงการถนนเมืองน่านส

วันที่ 8 มีนาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมรับรางวัลเกียรติยศ คชสีห์ สิงหเดชะประจำปี 2563

วันที่ 7 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

วันที่ 6 มีนาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ร่วมกับทีมประเมินจากศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่เข้าตรวจประเมินมาตราฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(EHA) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมเพื่อแจ้งข่าวสารและหารือข้อราชการต่างๆ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบล ทุ่งช้าง ดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนา ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างวัฒ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ เพื่อสร้างความโปร่งในในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

นางทัศนีย์ ขัดสี
นายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2563
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-

มุม Admin

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ITAS
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รายงานผลกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง อนุมัติจ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563
ดูประกาศทั้งหมด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนและการป้องกันตนเองจาก โรคระบาด COVID-19
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดน่าน มีกำหนดออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯ และนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยราชการ ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป และการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
รายงานผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างน้ำรี
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
5มีนาคม2563 !---สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยราชการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 1
29ตุลาคม2562 !---ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
20มิถุนายน2562 !---ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพโรงทานและน้ำดื่ม ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านดอนชัย
ประกาศจ้างออกแบบโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ตำบลทุ่งช้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านมอญ หมู่ 6
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ ปี 62
ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบ
ประกาศราคากลาง แบบ บก.03 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างเสริมผิวพาราฯ บ้านสันกลาง,บ้านเฟือยลุง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2562
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) แบบ บก.06
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2562
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกันยายน 2562
ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
ดูประกาศทั้งหมด