Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 05.00-08.00 น.กองสาธารณสุขฯ ,อสม.ตำบลทุ่งช้าง ,งานเทศกิจ ร่วมออกบริการให้ประชาชนในสถานที่ที่มีประชาชนจำนวนมากในอำเภอทุ่งช้าง ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVI

วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน ได้ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก

วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น.นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และประชาชนได้ร่วมใจกันปฏิบัติการตามมาตรการ เชิงรุกเพื่อป้องกัน ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่าCovid –

เทศบาลตำบลทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน รายงานยอดสะสมการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน ในพื้นที่ เขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ตาม"โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)"

เทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ เขตเทศบาลตำบลทุ่งช้างตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ข้าราชการพนักงานและลูกจ้่างเทศบาลตำบลทุ่งช้่าง ช่วยกันทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

กิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 11 มีนาคม2563 นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอทุ่งช้างและนางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยกำนัน ผญบ.กองกำลังจิตอาสา ตำรวจ โรงเรียน แขวงการทางน่านที่2 หมวดการทาง ฯลฯ ได้ดำเนินการโครงการถนนเมืองน่านส

วันที่ 8 มีนาคม 2563 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมรับรางวัลเกียรติยศ คชสีห์ สิงหเดชะประจำปี 2563

นางทัศนีย์ ขัดสี
นายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2563
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

มุม Admin

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเผ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 สำหรับสถานที่ราชการ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563
คำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ITAS
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง รายงานผลกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-พ.ศ.2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ดูประกาศทั้งหมด
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน มีนาคม 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนและการป้องกันตนเองจาก โรคระบาด COVID-19
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จังหวัดน่าน มีกำหนดออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯ และนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยราชการ ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป และการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
5มีนาคม2563 !---สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยราชการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 1
29ตุลาคม2562 !---ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
20มิถุนายน2562 !---ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพโรงทานและน้ำดื่ม ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางลงป่าสุสานพร้อมรางระบายน้ำ ลำห้วยเต๋ย บ้านดอนชัย
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านดอนชัย
ประกาศจ้างออกแบบโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ตำบลทุ่งช้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านมอญ หมู่ 6
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ ปี 62
ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบ
ประกาศราคากลาง แบบ บก.03 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างเสริมผิวพาราฯ บ้านสันกลาง,บ้านเฟือยลุง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2562
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) แบบ บก.06
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2562
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกันยายน 2562
ดูประกาศทั้งหมด