Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนทุ่งช้าง เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย)

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันเด็กแห่งชาติ 2563

เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอทุ่งช้าง จัดโครงการ เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนน คนเดิน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ณ สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก เทศบาลตําบลทุ่งช้าง

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างได้ตรวจเยี่ยมด่านตรวจร่วมการป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศบาลสำคัญและการรักษาความสงบภายในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล ส่งเสริมสุ

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างและจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดถนนบริเวณสองข้างทางในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณี 52 ปี วิถีชนเผ่า(ถิ่นลั๊วะ)

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมรณรงค์หมวกนิรภัยและรณรงค์ไฟป่าและหมอกควัน

พิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นางทัศนีย์ ขัดสี
นายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2563
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

มุม Admin

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
กกต.ท้องถิ่น"บุคคลที่คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น"
รูปเล่ม ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงเครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
ดูประกาศทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่มาให้บริการประชาชนที่จังหวัดน่าน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4-2562
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนตุลาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
29ตุลาคม2562 !---ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
20มิถุนายน2562 !---ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพโรงทานและน้ำดื่ม ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2562
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) แบบ บก.06
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2562
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกันยายน 2562
ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
ประชาสัมพันธ์แผน คตง. ปี 2563
รายงานผลการจัดปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส4
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาที่พักคอยฯ ศพด.แพะกลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านสันกลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนสิงหาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2562
ดูประกาศทั้งหมด