Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้แก่ เจ้าหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูรณาการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ภายใต้ การ บัญชาการของนางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดกิจกรรมกำจัดวัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา06.00น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง,กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงพยาบาลทุ่งช้าง เข้าร่วมถอดบทเรียนCOVID-19แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง มอบหมายให้นางจิดาภา อิงควาฤทธฐากูร รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วย นางบานเย็น ยาวิไชยผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงใหญ่

วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสีนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมงานส้มสีทองประจำปี 2563 ณ บริเวณ กาดนัดคลองถมอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ซึ่งเริ่มเดินเคลื่อนขบวนจากบริเวณหน

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนและหน่

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้มีการ การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ร่วมประชุม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ภายใต้การบังคับบัญชาของนางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง มอบหมายให้นางจิดาภา อิงควาฤทฐากูร รองนายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพิพิธภัณฑ์ทหาร "เรา

นางทัศนีย์ ขัดสี
นายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

มุม Admin

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
ดูประกาศทั้งหมด
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน ธันวาคม 2563
การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ เดือน มกราคม 2564
ขอเชิญชวนยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๔ ภายในเดือนมกราคม-มีนาคม
ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่น
ประชาสัมพันธ์บทกำหนดโทษการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือน ตุลาคม 2563
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
20สิงหาคม2563 !---ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน มีกำหนดออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้างและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมาย แก่ประชาชนและหน่วยราชการในเขต
5มีนาคม2563 !---สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยราชการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 1
29ตุลาคม2562 !---ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1/2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมครั้งที่ 1
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านมอญ หมู่ 6
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสลี หมู่ 1
ประกาศราคากลาง ถนน คสล. หมู่ 1
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้ง CCTV
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกรกฏาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3/2563
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. (บริเวณหลังตลาดสด) บ้านเฟือยลุง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระดับรางระบายน้ำในหมู่บ้าน(บ้านสลี)
ดูประกาศทั้งหมด