Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


วันที่ 13กันยายน 2562 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างเข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดดอนชัย

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง , ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง , รองนายกฯและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดสันกลาง

วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินโครงการอบรมทบทวนให้ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านสลี ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และนั่งเวรให้คำปรีกษาทางกฏหมายแก่ประชาชน

วันที่ 3 กันยายน 2562 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลาก ณ ศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนตำบลและ

วันที่ 3 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายกลุ่มที่ 4 อำเภอทุ่งช้าง ณ โรงเรียนทุ่งช้าง

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง,รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วม กิจกรรมธรรมสัญจร ณ วัดเฟือยลุง

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

นางทัศนีย์ ขัดสี
นายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2562
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-

มุม Admin

รายงานผลการติดตามประเมิณผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศสภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓
ดูประกาศทั้งหมด
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ ๑ (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
20มิถุนายน2562 !---ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพโรงทานและน้ำดื่ม ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนสิงหาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2562
รายงานผลแผน คตง.ไตรมาส 3
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดตัวยูแบบไม่มีฝาปิด บ้านมอญ หมู่ 6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 62
แผนการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานแผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์แผน คตง. ปี 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาที่พักคอยผู้ปกครองศพด.บ้านเฟือยลุง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเฟือยลุง
ดูประกาศทั้งหมด