Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


วันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยการนำของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมบูรณาการกับปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ฯ


เนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2562 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยจ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ


วันที่ 18 มีนาคม 2562 นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วย จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้ารับมอบเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างฯ


คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง นางจิดาภา อิงควาฤทฐากูร รองนายกเทศมนตรตำบลทุ่งช้าง จ่าสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง ร่วมมอบเงินช่วยเหลือประชาชนฯ


วันที 26 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน ให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมทำบุญสรงน้ำนมัสการพระธาตุจอมสลีเก้าดวงดี ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พระธาตุจอมสลีเก้าดวงดี


นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ด ีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาและก่อสร้างฝายมีชีวิต ลำห้วยแฮด ในวันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บ้านสัน


นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมวางพวงมาลา "วันทหารผ่านศึก" ในวันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อนุสรณีย์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหาร อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่

 

 

 

 

 

 

นางทัศนีย์ ขัดสี
นายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2562
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-

มุม Admin

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรื่อง แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพิ่มเติม (ฉบับที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยประชุมสภาฯ สามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่1
เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561
สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เดือน มกราคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประกาศราคากลางงานฝังกลบบ่อขยะ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านทุ่งช้าง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบาย คสล.ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านทุ่งช้าง
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนมกราคม 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ทางเข้าบ้านนายสุเมศธ์) บ้านแพะกลาง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล.(ทางเข้าหมู่บ้าน) บ้านแพะกลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ทางลงแม่น้ำน่าน) บ้านดอนชัย หมู่ 3
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดไม่มีฝาปิด บ้านสลี หมุ่ 1
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดไม่มีฝาปิด บ้านสลี หมู่ 1
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤศจิกายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2561
ประกาศราคากลางงานขุดลอกลำคลองเหมืองหลวง บ้านสันกลาง หมู่ 5
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ 5
ดูประกาศทั้งหมด