Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองยุทธศาตร์และงบประมาณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เพื่อมอบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้

วันที่​ 1​ พฤศจิกายน​ 2564 กองช่าง(งานประปา)​ ได้ดำเนินการเดินระบบท่อส่งน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสถานที่ดำเนินการ​ ณ.​บ้านสันกลาง​หมู่ที่​ 5​ ตำบลและ​ อำเภอทุ่งช้าง​ จังหวัดน่าน

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในอาคารและบริเวณรอบๆ โรงฆ่าสัตว์เทศบาล เพื่อเตรียมรับการตรวจต่ออายุใบอนุญาต

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. เทศบาลตำบลทุ่งช้างจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 2564 และจัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น ณ บริเวณสะพานน้ำและ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลทุ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.30 น. นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 2564 ณ บริเวณสะพานน้ำและ และกล่าวรายงานโดย นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.50 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ลงพื้นที่เพื่อมอบเงิน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนฯ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้นำสิ่งของ จากสมาคมผู้พิการตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมสิ่งของและเงินบริจาคมอบเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบ Covid-19

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวินัย พนาขวา นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมคณะผู้บริหาร /สมาชิกสภาเทศบาลฯ /ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง/พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้เข้าร่วมโครงการนมัสการพระธาตุสิบสองราศีโพ

นายวินัย พนาขวา
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2564
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-

มุม Admin

ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เรียนประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง ผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัย
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ดูประกาศทั้งหมด
ประกาศสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เรียนประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
เทศบาลตำบลทุ่งช้างขอแจ้งการออกใบอนุญาต และการออกหนังสือรับรองการแจ้ง เพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติแก่ผู่ประกอบกิจการในพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
20สิงหาคม2563 !---ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน มีกำหนดออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้างและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมาย แก่ประชาชนและหน่วยราชการในเขต
5มีนาคม2563 !---สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยราชการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 1
29ตุลาคม2562 !---ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
ประกาศผู้ชนะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำงานก่อสร้างพนังป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง(ลำน้ำและ) บ้านสลีและบ้านเฟือยลุง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประกอบพิธีทางศาสนา บ้านสันกลาง หมู่ 5
ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ชนิดตัวยูแบบมีฝาปิด(หลังบ้านนายสันติ ศรีวรรณ-บ้านนางคำผอง ศรีวรรณ) บ้านทุ่งช้าง หมู่ 2
ประกาศราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานก่อสร้างพนังป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(หลังบ้านนายสันติ ศรีวรรณฯ) หมู่ 2
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4/2564
ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันฯ ปีงบประมาณ 2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านมอญ หมู่ 6 (บ้านนายหวาด เจดีย์นันท์)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านดอนชัย หมู่ 3
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านสลี
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3
ดูประกาศทั้งหมด