Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน 2562) ประจำปี 2562

งานพิธีก่อสร้างองค์พระพุทธมิ่งมงคลมหามุนีศรีทุ่งช้าง ( หลวงพ่อทันใจ )

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒เวลา ๐๙.๐๐ น.นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง,พนักงานเทศบาลและจิตอาสา ร่วมกิจกรรมพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมจัดนิทัศการประเมินสาธารณสุขดีเด่นระดับภาค ณ สาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมประชุมพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ น. ปลัดเทศบาลได้ เข้าร่วมประชุม กับ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านทุ่งผึ้ง ม.5 ต.ทุ่งช้าง เพื่อร่วมตอบปัญหาข้อสงสัย เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้างได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้างจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ทบทวนแผนพ้ฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

นางทัศนีย์ ขัดสี
นายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2562
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-

มุม Admin

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน
ประกาศ เทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑-๒
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ดูประกาศทั้งหมด
การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ปี พ.ศ.2561
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
รายงานแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี ๒๕๖๑
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง นโยบาย/มาตรการเพื่อสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
20มิถุนายน2562 !---ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพโรงทานและน้ำดื่ม ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดตัวยูแบบไม่มีฝาปิด บ้านมอญ หมู่ 6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 62
แผนการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานแผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์แผน คตง. ปี 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาที่พักคอยผู้ปกครองศพด.บ้านเฟือยลุง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเฟือยลุง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประกาศราคากลางงานฝังกลบบ่อขยะ
ดูประกาศทั้งหมด