Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


นายกเทศมนตรี สภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมที่ว่าก

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อปรึกษา หารือและแจ้งข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ดำเนินการสำรวจข้อมูลประชาชน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งช้างเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง , นายอำเภอ , หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดจันทบุรี ณ วัดเฟือยลุง

วันที่ 27 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมกับคณะกรรมการจากที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง,โรงพยาบาลทุ่งช้าง ออกตรวจสถานประกอบกิจการในเขตเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เพื่อออกใบอนุญาตให้ถูกต้องตาม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นากยกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง รับเกียรติบัตร"องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย" ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยะพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามกรอบการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบา

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาสวนสาธารณะ "สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

นางทัศนีย์ ขัดสี
นายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2562
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-

มุม Admin

รูปเล่ม ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงเครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงเครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ดูประกาศทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่มาให้บริการประชาชนที่จังหวัดน่าน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 4-2562
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนตุลาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
29ตุลาคม2562 !---ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
20มิถุนายน2562 !---ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพโรงทานและน้ำดื่ม ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) แบบ บก.06
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนตุลาคม 2562
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกันยายน 2562
ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
ประชาสัมพันธ์แผน คตง. ปี 2563
รายงานผลการจัดปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส4
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาที่พักคอยฯ ศพด.แพะกลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านสันกลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนสิงหาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2562
รายงานผลแผน คตง.ไตรมาส 3
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3
ดูประกาศทั้งหมด