Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" พัฒนาสวนสาธารณะ "สวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษก

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.30 น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งช้าง นายอำเภอทุ่งช้าง ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และประชาชน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีลอยกะทง ณ

วันที่ 11พฤศจิกายน 2562 เวลา9.00 น. นางทัศนีย์. ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างเข้าร่วมงานนมัสการพระธาตุ 12 ราศี ณ วัดเฟือยลุง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562. เวลา 08.30 น. นางทัศนีย์. ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และจิตอาสา 904 วปร. ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา เรา ทำความดีด้วยหัวใจ" ในการปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง เป็นประธานในการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง

วันที่ 29. ตุลาคม 2562. เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอทุ่งช้าง. จังหวัดน่าน. นางทัศนีย์. ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรทุ่งช้าง. และจิตอาสา 9

นางทัศนีย์ ขัดสี
นายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2562
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

มุม Admin

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
ดูประกาศทั้งหมด
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ประจำเดือนตุลาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ แก่ประชาชน เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี 2562
ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
29ตุลาคม2562 !---ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
20มิถุนายน2562 !---ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพโรงทานและน้ำดื่ม ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกันยายน 2562
ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
ประชาสัมพันธ์แผน คตง. ปี 2563
รายงานผลการจัดปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส4
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาที่พักคอยฯ ศพด.แพะกลาง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านสันกลาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนสิงหาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2562
รายงานผลแผน คตง.ไตรมาส 3
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดตัวยูแบบไม่มีฝาปิด บ้านมอญ หมู่ 6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 62
ดูประกาศทั้งหมด