Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองยุทธศาตร์และงบประมาณ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 8.00 น. กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับสนง.ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งผึ้ง

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมทำความสะอาด ฉีดล้างตลาดสด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) และสร้างส

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับสนง.ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งช้าง

วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับสนง.ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว ณ อาคารหน่วยอบรมประชาชนหมู่บ้านเฟือยลุ

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับสนง.ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ร่วมกับสนง.ปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา07.00 น.กองสาธารณสุขฯเทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้าง ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว

วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 09.30น.จ่าสิบเอก บัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. กองการศึกษาร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ร่วมโครงการสนับสนุนการจัดงานนมัสการสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดราษฎร์บำรุงเพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีให้คงอยู่สืบไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จ่าสิบเอก บัณฑิต พรหมรักษ์
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

แนวปฎิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-

มุม Admin

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 2
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง
การรายงานการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับ การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2562
ดูประกาศทั้งหมด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำปี พ.ศ.2564
รายงานผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำเดือน มีนาคม 2564
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
20สิงหาคม2563 !---ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน มีกำหนดออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ เทศบาลตำบลทุ่งช้างและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมาย แก่ประชาชนและหน่วยราชการในเขต
5มีนาคม2563 !---สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯและนั่งเวรให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนและหน่วยราชการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 1
29ตุลาคม2562 !---ด้วยนายกเทศบาลตำบลทุ่งช้าง แจ้งว่า ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ในการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนอุ่นไอรักเฉลิมพระเ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1/2564
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมครั้งที่ 1
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านมอญ หมู่ 6
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสลี หมู่ 1
ดูประกาศทั้งหมด