Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ประวัติความเป็นมาของเทศบาล

อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตราสัญลักษณ์

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองวิชาการและแผนงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

ตรวจสอบภายใน

 

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

โรงพยาบาลน่าน

โรงพยาบาลทุ่งช้าง

โรงเรียนทุ่งช้าง

ปรับปรุงสาธารณูปโภค
สิ่งแวดล้อม
ยาเสพติด
การศึกษา
มาตรการป้องกันปัญหาภัยพิบัติ
ความแตกแยกในสังคม
ข่าวสารกิจกรรมเทศบาลตำบลทุ่งช้าง


วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างในนามประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ได้เป็นประธานเปิดงานโครงการเสริมพลังผู้พิการตำบล ณ รพ.สต.และ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดราษฎร์บำรุง นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง พนักงาน ร่วมพิธีแห่เทียน และพระไตรปิฏก

วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๒ นางทัศนีย์ ขัดสีนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้างร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดราษฎร์บำรุง

วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง สภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และประชาชน ร่วมโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ณ วัดดวงคำ

วันนี้ 12 กค.2562 เวลา 9.00 น. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างในนามประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการออกกำลังกาย ลดหวาน มันเค็ม บ้านมอญ

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาล ตำบลทุ่งช้าง นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างพร้อมด้วย คณะผู้บริหารและผู้อำนวยการกองร่วมมอบเงินช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการ ระบาดของศัตรูพืช

เมื่อ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุ

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง นางทัศนีย์ ขัดสี นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

วันนี้ ๙ กค.๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ น. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งช้างในนามประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการ ลดเค็ม ลดโรคบ้านสลี

นางทัศนีย์ ขัดสี
นายกเทศมนตรี ตำบลทุ่งช้าง

พูดคุย / รับฟังความคิดเห็น/

ข้อเสนอแนะ/ ร้องทุกข์

ปฏิทินกิจกรรม
กรกฏาคม 2562
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-

มุม Admin

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งช้าง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน
ดูประกาศทั้งหมด
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
สถิติการให้บริการงานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลทุ่งช้าง ปี พ.ศ.2561
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
ดูประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
20มิถุนายน2562 !---ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพโรงทานและน้ำดื่ม ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562
รายงานผลแผน คตง.ไตรมาส 3
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชนิดตัวยูแบบไม่มีฝาปิด บ้านมอญ หมู่ 6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนพฤษภาคม 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนเมษายน 62
แผนการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานแผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการวิธีจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์แผน คตง. ปี 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาที่พักคอยผู้ปกครองศพด.บ้านเฟือยลุง
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านเฟือยลุง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนมีนาคม 2562
ดูประกาศทั้งหมด